Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

Зміст

Сторінка Вступ.1Сутність прибутку у фінансово господарській діяльності підприємства. 1.1. Економічна суть та значення прибутку в умовах ринкової економіки. 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази та огляд теоритичної літератури з питань формування прибутку підприємства. 1.3. Організаційно економічна характеристика Корделівського радгоспного робітничого кооперативу.2Характеристика системи обліку та контролю формування прибутку підприємства та розрахування з бюджету по його оподаткуванню. 2.1. Документальне оформлення обліку та контролю прибутку підприємства. 2.2. Розробка системи обліку формування прибутку та його оподаткування в умовах трансформації обліку. 2.3. Розробка системи контролю формування прибутку та його оподаткування.3Розробка системи економічного аналізу формування прибутку та його оподаткування. 3.1. Інформаційне забезпечення аналізу прибутку та його оподаткування. 3.2. Організація і методика проведення аналізу і формування прибутку. 3.3. оформлення результатів контролю і аналізу формування прибутку, та розрахування з бюджетом. 4Система автоматизації обліково аналітичної роботи з формування прибутку підприємства та розрахування з бюджетом та його оподаткування. 4.1. Характеристика автоматизованих систем, автоматизації обліку та контролю формування прибутку. 4.2. Алгоритм розвязання задачі автоматизації, крнтролю та аналізу формування прибутку, характеристика та призначення результатної інформації Висновки та пропозиції.

Перелік використаних джерел

Додатки.

Вступ

Формування ринкових відносин в Україні і як наслідок цього загострення конкуренцій на споживчому ринку обумовлює необхідність корінних змін у діяльності підприємств. За цих умов велике значення для підприємств має забезпечення їх конкурентоспроможності, що вимагає нових підходів до поведінки на споживчому ринку, підвищення рівня взаємовідносин з постачальниками товарів та споживачами, організації господарської діяльності, управління підприємствами тощо. В умовах ринкової економіки для підприємства важливими питаннями є розширення чи скорочення виробництва та реалізації продукції, зростання норми прибутковості, складності податкового, фінансового та бухгалтерського обліку, що викликають потребу в дослідженні вказаних проблем. Необхідність вирішення цих болючих проблем і обумовили вибір теми дипломної роботи. Метою дипломної роботи є розробка рекомендацій щодо удосконалення обліку, контролю та аналізу формування прибутку підприємства та розрахування з бюджетом по його оподаткуванню. Згідно поставленої мети в дипломній роботі розвязанні такі питання: - розглянуто економічну сутність та значення прибутку в умовах ринкової економіки; - проведено економіко правовий аналіз нормативної бази з питань формування прибутку підприємства; - охарактеризовано економічну діяльність Корделівського радгоспного робітничого кооперативу; - висвітлено сучасну систему обліку та контролю прибутку підприємств; - узагальнено систему економічного аналізу формування прибутку; - наведено характеристику автоматизованих систем автоматизації обліку та контролю формування прибутку; - наведено характеристику автоматизованих систем автоматизації обліку та формування прибутку. Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи послужили законодавчі та нормативні акти уряду, декрети Кабінету Міністрів, інструктивні матеріали, практичні матеріали Корделівського радгоспного робітничого кооперативу, офіційні статистичні дані, опубліковані наукові розробки фахівців з економічних питань. В дипломній роботі використані методи статистичного групування, вибіркові дослідження, порівняльного аналізу, економіко математичних розрахунків тощо. Дипломна робота складається з вступу, 4-х розділів, висновків та пропозицій, переліку використаних джерел та додатків. Обсяг текстової частини дипломної роботи складає сторінок, що проілюстрований рисунками, таблицями та додатками.

1. Сутність прибутку у фінансово-господарській діяльності підприємства.

1.1. Економічна суть та значення прибутку в умовах ринковл економіки.

Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Водночас прибуток є однією з важливих форм розподілу національного доходу. Відтак прибуток характеризує відносини, які складаються в процесі первинного розподілу національного доходу, його перерозподілу і кінцевого використання. Прибуток як економічний показник являє собою різницю між ціною реалізації та собівартістю продукції (товарів, послуг), між обсягом отриманої виручки та реалізацією продукції. Поява прибутку безпосередньо звязана з появою категорії “витрати виробництва”. Прибуток це та частина вартості, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва. Обособлення частини вартості продукції у вигляді витрат, виступає в грошовому виразі як собівартість продукції. Визначення економічної сутності прибутку, як і інших форм, що їх набирає національний дохід за його первинного розподілу і наступного перерозподілу, неможливе без правильного тлумачення сутності необхідного й додаткового продукту в суспільстві. Необхідний і додатковий продукт це категорії виробництва. Для зясування сутності цих категорій необхідно уточнити, що лежить в основі поділу чистого продукту на необхідний і додатковий. Згідно з економічною теорією це поділ часу праці, витраченої у сфері матеріального виробництва, на необхідний і додатковий. Протягом необхідного часу забезпечується створення “... фонду життєвих коштів або робочого фонду, що необхідний робітнику для підтримання і відтворення його життя і що за всіх систем суспільного виробництва він сам постійно повинен виробляти й відтворювати”. Додатковий продукт частина чистого продукту, створена безпосередніми виробниками понад вартість необхідного продукту. Додатковий продукт властивий усім суспільно-економічним формаціям і є однією з важливих умов їхнього успішного розвитку. У необхідному і додатковому продукті втілено заново створену вартість, грошове вираження якої становить національний дохід. Прибуток це частина заново створеної вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість пройде відповідну стадію обороту і набере грошової форми. Отже, обєктивна основа існування прибутку повязана з необхідністю первинного розподілу додаткового продукту. Прибуток це форма реалізації вартості в основному додаткового продукту. Прибуток підприємств сфери матеріального виробництва це частина національного доходу, що в результаті його первинного розподілу набирає форм чистого доходу підприємств. Таким чином, прибуток є обєктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають обєктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу суспільного продукту, національного

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /