Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками перевірки

Міністерство аграрної політики України Харківський державний технічний університет сільського господарства

Факультет менеджменту Кафедра обліку і аудиту

Реферат

На тему: Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками попередньої ревізії

Виконав: Студент гр. 45 ОА Боровий В.В.. Перевірив: Новіков І.Т.

Харків 2001

Найважливішою функцією фінансово-господарського контролю є ліквідація недоліків у діяльності підприємств та їх профілактика, сприяння підвищенню ефективності господарювання. За результатами проведених ревізій, аудиту і контрольних перевірок керівництво підприємства, діяльність якого ревізували, за участю трудового колективу розробляє заходи щодо ліквідації і запобігання повторенням недоліків у наступній діяльності підприємства (табл. 1) Керівництво підприємства організовує контроль за виконанням цих заходів і визначає ефективність їх у збереженні цінностей. За кожним випадком нестачі коштів і матеріальних цінностей, виявленої у підзвіті матеріально відповідальних осіб або внаслідок недопоставки підприємствами-постачальниками сировини і матеріалів, подаються позовні вимоги про відшкодування збитку відповідно правоохоронним органам, до державного або відомчого арбітражу. Позовну заяву складають на підставі первинних документів, що підтверджують матеріальну відповідальність конкретних осіб або інших підприємств у розмірі заподіяного збитку. Підприємство-позивач вживає необхідних заходів щодо задоволення своїх позовних вимог у судових і арбітражних органах. У відшкодуванні завданих збитків підприємству, а також окремим громадянам велике значення має добре налагоджений облік виконавчих листів, виданих судами. Облік переміщення виконавчих листів на утримання заборгованості ведеться бухгалтерією у спеціальному журналі. Представник суду (судовий виконавець) систематично контролює виконання судових рішень на підприємствах, розташованих на території регіону, який обслуговує суд. В окремих випадках ці функції виконує прокуратура. У процесі проведення комплексних ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств обєктом контролю с також достовірність і своєчасність обліку виконавчих листів та інших документів (рішень арбітражу) на відшкодування завданих збитків. При визначенні питань замовники аудиторського контролю ставлять на його вирішення не тільки питання, що мають підтверджувати достовірність бухгалтерської звітності, декларацій про доходи, а й щодо виявлення причин і обставин, що зумовлюють спад економічної активності підприємств розташованих на території регіону, який обслуговує суд. В окремих випадках ці функції виконує прокуратура. У процесі проведення комплексних ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств обєктом контролю с також достовірність і своєчасність обліку виконавчих листів та інших документів (рішень арбітражу) на відшкодування завданих збитків. При визначенні питань замовники аудиторського контролю ставлять на його вирішення не тільки питання, що мають підтверджувати достовірність бухгалтерської звітності, декларацій про доходи, а й щодо виявлення причин і обставин, що зумовлюють спад економічної активності підприємства нестачі і крадіжки цінностей та інші негативні явища. Звичайно, такі питання не повинні виходити за межі компетенції аудитора та його правового статусу у фінансово-господарському контролі. Оскільки бухгалтерський облік є функцією управління, яка виявляється передусім у контролі за діяльністю матеріально відповідальних осіб, збереження цінностей, виконання державних і договірних зобовязань, раціонального використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, додержання законодавства і нормативних актів у господарській діяльності та відображення її у системі обліку і звітності, щодо причин правопорушень, то їх слід досліджувати у взаємозвязку обліку і контролю. Цілком закономірним є постановка питань перед аудитом такого змісту: Чи забезпечує облік і контроль на підприємстві закріплення матеріальної відповідальності конкретних осіб за цінності?

Таблиця 1. Заходи щодо ліквідації і запобігання недолікам, виявленим у процесі ревізії.

ЗахідФорма впровадженняМісце впровадження Час впровад-женняОсоби, відповідальні за впровадження Стягнення нестачі грошей у касира. Подання позову до судуНародний суд10.04. 200_ р.Гол. бухгалтер Проведення оперативних раптових контрольних перевірок збереження коштів і цінних паперів Ревізія Каса підприємства Не рідше одного разу на місяцьЗам. гол. бух-галтера.Оперативний контроль дефіцитних матеріалів на складах підприємства.Перманентний Склади підприємства ПостійноВідділи матеріа-льно технічного постачання, бух-галтеріяКонтрольний запуск сировини у заготівельних цехах.Технологічний контрольЗаготівельні цехиПісля кожної перевіркиВиробничий і технічний від-діли, бухгалтеріяВибіркові перевірки продукції, яку закладають у контейнери для відправлення покупцям.За окремим графіком їнвентаризаціїСклади готової продукції Те самеВідділ збуту продукції, бухгалтерія Хто відповідальний за порушення нормативних актів з обліку і контролю коштів на підприємстві? Наскільки організація обліку забезпечує здійснення контрольних функцій при виконанні державного замовлення? За даними бухгалтерського обліку здійснюється попередній, поточний та післяопераційний (ретроспективний) контроль господарських операцій. Виявляючи причини правопорушень, аудит встановлює, як бухгалтерія на стадії попереднього контролю господарської операції, тобто до її виконання, контролює застосування норм витрат сировини при виписуванні лімітно-забірних карт на одержання цехами матеріалів зі складі» та ін. На стадії поточного контролю господарських операцій аудит встановлює, чи достатньо бухгалтерія контролює оприбуткування виготовленої продукції, правильність її реалізації тощо. Бухгалтерський облік і звітність дають необхідну інформацію для післяопераційного контролю господарських операцій (за місяць, квартал, рік), тому аудит, встановлюючи причини нестач, пересортування, псування товарно-матеріальних цінностей, знову вдається до функцій внутрішньогосподарського контролю, який здійснює бухгалтерія (своєчасність) та якість проведення інвентаризації, залік пересортування матеріалів, відображення її результатів в обліку тощо). Таким чином, вивчаючи причини правопорушень і недоліків у господарській діяльності, аудит встановлює виконання контрольних функцій, покладених на бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік є перевіреним джерелом інформації для управління маркетингом. Аудит, виявляючи причину спаду економічної активності, повязаної з випуском неконкурентноспроможної продукції, відвантаженої покупцям, додержання договірної дисципліни, управління матеріальними запасами і іншими господарськими операціями, встановлює повноту і своєчасність забезпечення інформацією різних ланок управління для раціонального господарювання; використання цієї інформації для своєчасного коригування конфліктних ситуацій у виробництві та збуті

скачать реферат
1 2
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /