Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками перевірки

продукції на ринку тощо. Зокрема, це стосується оперативності бухгалтерського обліку ресурсів підприємств (матеріальних, фінансових, трудових) і виробничо-комерційних процесів, тобто роботи фінансової і управлінської бухгалтерії. Отже, аудит, досліджуючи принципи недоліків, правопорушень у господарській діяльності, вивчає інформаційне забезпечення менеджменту (управління економікою), яке є однією з функцій бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік у господарському механізмі виконує важливу загальноекономічну (розподільну) функцію, яка полягає у нарахуванні і виплаті заробітної плати працівникам за кінцевими результатами їхньої діяльності виготовленою продукцією, наданими послугами тощо, тобто за допомогою обліку здійснюються розподільні функції в усіх ланках народного господарства. Одночасно за допомогою обліку контролюють темпи зростання виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) та оплати праці. У обліку відображається формування собівартості продукції, яка є основою її ціноутворення, а отже, і рентабельності, від якої залежить величина прибутку (госпрозрахункового доходу), що є джерелом утворення фондів матеріального стимулювання, виробничого і соціального розвитку підприємства, тобто фондів споживання і нагромадження. Недоліки у бухгалтерському обліку при виконанні загальноекономічних його функцій призводять до необґрунтованого завищення заробітної плати, приписування обсягів невиконаних робіт, збільшення коштів, які відраховуються до фондів економічного стимулювання, і зниження платежів до державного бюджету та ін. Таким чином, протиправні дії у бухгалтерському обліку при здійсненні розподільних та інших загальноекономічних функцій у господарському механізмі можуть бути причиною зловживань, збагачення окремих осіб за рахунок суспільства та інших негативних явищ які досліджує аудит з метою профілактики їх у наступній діяльності підприємства. Порушення функцій бухгалтерського обліку у господарському механізмі всіх ланок народного господарства повязане з незадовільною організацією бухгалтерського обліку та недодержанням його методології. Надмірна централізація бухгалтерського обліку в торгівлі і громадському харчуванні, як свідчить практика, є першопричиною безконтрольності за збереженням цінностей, неправильного використання продуктів, привласнення виторгу. Спрощення так само, як і ускладнення методології бухгалтерського обліку, недодержання нормативних актів, порушення законодавства, як правило, є причинами нестачі і крадіжок коштів, товарів, сировини, будівельних та інших матеріалів, а також безгосподарності, які завдають збитків підприємствам, а звідси і всьому суспільству. У профілактиці цих недоліків важливу роль відіграє аудит. Аудит досліджує питання, поставлені на його вирішення, а також за власною ініціативою вивчає причини недоліків, правопорушень і розробляє профілактичні заходи щодо недопущення повторення їх у майбутній господарській діяльності підприємств. Причини правопорушень та профілактичні заходи щодо запобігання їм виявляють на дослідній стадії контрольно-ревізійного процесу і систематизують у журналі групування недоліків ревізії, аудиту. Профілактичні заходи щодо запобігання виникненні недоліків, правопорушенням у господарській діяльності ревізор, аудитор викладають в окремому розділі акта або окремо оформляють їх і подають разом з актами органу, який призначив ревізію або аудит. Отже, ревізія і аудит фінансово-господарської діяльності активно впливають на виявлення негативних явищ у діяльності підприємств, встановлення їх причинних взаємозвязків, сприяють профілактиці збитків, нестач, втрат у господарській діяльності.

Список використаної літератури

1. Аудит: практичний посібник / А. Кузьминський, Н. Кужельний, Е. Петрик, В. Савченко та ін.; під.ред. А. Кузьминського. Київ: “Облікінформ”, 1996. 283 с. 2. Курс аудиту: підручник. 2-ге видання, перероб. К.: Вища школа: Т-во “Знання”, КОО, 1999. 574 с. 3. Бухгалтерський облік в сільському господарстві: навчальний посібник / Фесенко Д.Н., Штейнман М.Я., Атрощенко В.І. К.: Вища школа, 1987. 360 с.

скачать реферат
1 2
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /