Фінансовий аудит

клієнтаПрактичне застосування концепції «Аудит - 2000» дозволить підвищити як якість, так і практичну користь аудиторських послугдля підприємств. В умовах сучасного розвитку і жорсткої конкуренції відчихняних підприємств не тільки між собою, але й західними колегами, врахування ризиків і використання сучасного ноу-хау в галузі організації діяльності і контролю на підприємстві може зіграти значну роль в їх виживанні.

Висновки:

На сьгоднішній день фінансовий аудит стає невід`ємною часткою фінансового життя країни. Успішна робота сучасного підприємства неможлива без знання його реального виробничого та фінансового стану та конкурентного становища на ринку, на основі чого здійснюється планування подальшої діяльності . Саме ці функції і бере на себе фінансовий аудит. В процесі аудиторської діяльності провадиться перевірка фінансової звітності на основі аналізу якої вираховуються показники, що характеризують як суто внутрішній стан підприємства , так і аналітичні , що відображають фінансові показники у порівнянні з показниками найбілижчих конкурентів. Така перевірка може провадитися різними методами та з різною ступенню деталізації в залежності від завдань , які покладаються на неї. Фінансовий аудит можна проводити за допомогою різних фінансових коефіціентів та співвідношень, які можна поділити на чотири основні групи: -показники ліквідності; -показники активності; -показники заборгованості; -показники прибутковості. Показники ліквідності показують, наскільки легко компанія може сплачувати борги за своїми короткостроковими зобовязаннями. Показники активності показують, як швидко надходять компанії кошти від дебіторів і як швидко компанія сама сплачує рахунки. Показники активності також демонструють швидкість оборотних коштів, повязаних з товарно-матеріальними запасами, рахунками клієнтів та постачальників. Показники заборгованості показують, який фінансовий ліверідж має компанія і чи не багато вана зоборгувала. Показники заборгованості можуть вказувати на необхідність змінити фінансову структуру капіталу компанії раніше, ніж виникне погроза неплатоспроможності. Показники прибутковості показують, наскільки ефективно компанія контролює свої витрати на виробництво та реалізацію товарів з наявних активів і який чистий доход отримує при цьому. Кожна група показників певним чином характеризує діяльність підприємства. Але ці фінансові показники та коефіціенти мають найбільшу вагу тоді, коли їх порівнюють з відповідними значеннями показників у конкурентів, в цілому по галузі або в найкращому підприємстві галузі. Аудит цих показників дає можливість оцінити позиції підприємства на ринку, її прибутковість та перспективи розвитку. Він дозволяє виявити слабкі та сильні місця підприємства і діяти відповідно. Процес вдосконалення форм та методів проведенння фінансового аудиту відбувається безперервно, враховуючи зміни в економічному житті суспільного ладу, держав та окремих підприємств. Він збагачується дослідженнями та розробками вчених і практиків як країн традиційної ринкової економіки, так і молодих країн, що розвиваються. Проведення якісного фінансового аудиту на підприємствах України буде сприяти покращенню показників фінансово-комерційної діяльності окремих господарських одиниць та держави в цілому.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року 2. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану пвдприємств та органі зацій.Затверджено наказом Агентства з запобіганню банкрутству від 21 березня 1997 р. №37. 3. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: как управлять капиталом? - М.: Финансы и статистика.-1997.- 384с. 4. Бухгалтерский учет / Пер.с анг.-К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1994.-428с. 5. В.А.Верхов, Т.В. Козлова. «Аудит - 2000»: проблемы и перспективы разви тия.-Бухгалтерский учет, №10, 1998. 6. Голубович А.Д., Ситнин А.Р., Хинкин Б.Л. Финансы и бизнес: анализ финансовых отчетов зарубежных корпораций ( рекомендации для аудиторов)/ под ред. Микерина Г.И.- М.:Объединение кредитно-финансовых предприятий (-Минатеп), 1991.-70с. 7. Нікбахт Є., Гроппелі А. Фінанси / пер. з англ.-К.: Основи, 1993.-383с. 8. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зазубіжних корпорацій: Навчальний посібник.-К.: Либідь, 1993.-247с. 9. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента / пер.с англ. - М.: «Дело»,1993.-128с. 10. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов.-М.: «Дело», «BusinessРечь», 1992.-320с.

Додаток Таблиця 1 Типологія аудиторських завдань залежно від інтересів користувачів інформації Аспекти фінансового аудиту Головні субєкти - користувачі аудиторської інформаціїГро-мад-ськістьВлас-ники та акціо-нериФінан-сові кон-суль-тантиМенед-жериСтати-стичні органиПодат-кові службиКо-мер-ційні парт-нериКре-дитно-бан-ківські закла-диДостовірність та якість звітності++++++-+Аудит ліквідності активів-+++--++Аудит прибутковості++++---+Аудит інтенсивності обігу активів-+++--++Аудит платоспроможності++++--++Розподіл прибутку++++-+--Якість росту прибутку++++---+Формування ресурсного потенціалу-+++--++Податкові витрати-+++-+--Кредитна політика-+++---+Дивідентна політика++++----Инвестиційна політика-+++++-+Потенціальне банкрутство+ +++-+++

Додаток 2

Мета

I рівень Прийняття рішень про інвестиції і кредитування Оцінка майбутніх економічних вигод I рівень Характеристика ресурсних можливостей підприємства, витрат на формування ресурсів

II рівень

Якісні характеристики Елементи

I. Вихідні (базові)АктивиА. Доцільність а) передбаченість б) зворотність в) вчасність Б. Достовірність а) перевіряємість б) репрезентативність в) нейтральність II. Похідні (вторинні). а) порівняність б) приємственістьЗобовязання Власний капітал Інвестиції Девіденди і проценти Чистий доход Надходження та витрати Екстраординарні надходження (витрати). Збитки та витрати III рівень

Концепції обліку та оцінки

Допущення Принципи Обмеження Економічна самостійнйстьІсторична оцінкаЗатрати (вигода)Неперервність діяльностіПризнання реалізаціїСуттєвістьКупівельна спроможністьСинхронністьПрактична значимістьПеріодичністьПовне розкриття методуКонсерватизм

Додаток 3. Головні методи аналізу

Аудит абслолютних показників Аудит відносних показників

Вертикальний(структурний) аналіз Порівняльний (просторовий) аналіз

Порівняльний (просторовий) аналіз

скачать реферат
первая   ... 5 6 7 8
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /