Фінансовий аудит

та ризиків, стратегії підприємства; далі аналізуються безпосередньо господарська діяльність та окремі процеси підприємства, його система внутрішнього контралю та управління. На основі аналізу визначаються критічні цілі і методи перевірки. У відповідності «Аудитом- 2000» млжна виділити наступні взаємоповязані складові аудиторської перевірки: -стратегічний аналіз; -аналіз на рівні підприємства: а) аналіз господарських процесів; б) аналіз господарських ризіків; в) аналіз господарської діяльності. -проведення перевірки та обговорення її результатів з клієнтом. Стратегічний аналіз спрямований на отримання уяви про економічне середовище, орієнтаціїї підприємства та його потенціалі в сучасних економічних умовах. У першу чергу провадиться аналіз зовнішнього середовища підприємства, його становище в галузі, політики підприємства, потреб і бажань клієнтів і т. д. Особливість стратегічного аналізу в рамках «Аудит - 2000» полягає в тому, що найбільша увага приділяється: факторам, котрі суттєво впливають на ризики підприємства (тим самим на ризики аудитора); відповідність стратегії підприємства вимогам економічної реальності, оскільки від цього залежить життєздатність підприємства; аналізу основних акціонерів та їх впливу на формування стратегії та цілей підприємства. Крім того, встановлюється, чи не існує конфлікту інтересів, чи не виконані очікування акціонерів, оскільки це все може призвести до збільшення ступеню ризиків підприємства. При проведенні цього аналізу використовуються різні методи аналізу і збиранню інформації. Основними з них є: модель «пяти сил конкуренції» портера (аналіз по пяти факторах: загроза з боку конкурентів, загроза появи продуктів - субститутів, тиск постачальників, тиск і цінова реакція споживачів, а також інтенсивність конкуренції); ПЕСТ (PEST) - аналіз (аналіз політичних, економічних, соціальних і технологічних факторів); SWOT - аналіз (аналіз сильних і слабких сторін, шансів і ризиків підприємства). Інформація, яку отримано в ході аналізу, є основою формування так званої бізнес-моделі, своєрідного паспорту клієнта. Бізнес-модель відображає точку зору аудитора і включає в себе уявлення аудитора про стан процесів на підприємстві, їх звзки із зовнішніми факторами. Бізнес-моделі дозволяють визначити дієвість структури і керування підприємством, її відповідності вимогам оточуючого середовища. До традиційних складових бізнес-моделі можна віднести наступне: -огляд ринку і його сегментування, розвиток галузі, конкуренція; -зовнішні фактори, релевантні для підприємства; -процес вироблення стратегії прийняття рішення; -ключові продукти та послуги, життєвий цикл продуктів і час розробки нових, доля нових продуктів у коефіцієнті, що пропонується; -компютерна інтеграція процесів на підприємстві; -використання компютерної техніки, можливість комунікації і швидкого надання інформації; -наявність програм поліпшення функціонування підприємства; -наявність нематеріальних активів: імені фірми, патентів, ліцензій, кваліфікованих кадрів; -оцінка рівня мотивації робітників підприємства; -оценка клієтом власних позицій та перспектив. Крім того , великі аудиторські фірми розробляють так звані сегментні бізнес-моделі. Вони надають наступну інформацію: -структуру і загальне сегментування галузі; -рушійні сили розвитку в середині галузі; -критичні проблеми, притаманні галузі; -суутєві господарські риски галузі; -типові ключові процеси і процеси підпримки галузі. Сегментні бізнес-моделі дозволяють провадити порівняльний аналіз та виявляти ризики, недоліки в організації діяльності, структури оргацізації підприємтсва. Так, можна визначити небезпеку того, що виробнича програма виявиться застарілою, и неохіні відповідні коректировки у вартістній оцінці запасів. По матеріалах аудиту на Заході готується лист керівництву, в якому відображені проблеми та ризики, повязані в першу чергу з бухгалтерським обліком на підприємстві та іншими економічними сферами діяльності підприємства. Згідно з новою концепцією знання аудиторів про вирішальні загальноекономічні та галузеві фактори, які дозволяють здійснити незалежну експертизу діяльності і оцінку потенціала підприємства, повиння знайти своє віддзеркалення в листі керівництву, а також при обговоренні з ним результатів аудиту. «Аудит - 2000» передбачає існування зворотнього звязку з керівництвом підприємства за результатами аудиту. Аудиторська фірма проводить аналіз ефективності проведення аудиту на основі розгляду слідуючих аспектів: -особистої участі керівника аудиторської фірми та відносини длвіри з керівництвом підприємства; -оцінка аудиторської фірми клієнтом (як консультанта чи аудитора звітного року); -можливість залучення до роботи вузьких спеціалістів; -принципова готовність клієнта прийняти додаткові послкги, що надаються аудиторською фірмою; -ступінь сприйняття керівництвом підприємства можливих змін. В основі концепції «Аудит - 2000» містяться значні внутрішні передумови розвитку аудиторської діяльності у найближчі роки. Практичне використання принципів, покладених в основу конценції, залежить від ряду факторів, основними з яких є: -наявність глубоких галузевих знань. Посилення орієнтації на економічні умови галузі і ризики говподарчої діяльності клієнта потребують високого рівня спеціалізації аудитора. Крім того, необхідним може бути залучення експертів різних галузей (наприклад, для розвитку власної бізнес-моделі), створення комп;ютерних баз даних для накопичення та обробки специфічної галузевої інформації; -міждисциплінарний склад аудиторської групи. Згідно з «Аудит - 2000» профеційна підготовка групи аудиторів, що проводять перевірку, повинна задовільняти очікування клієнта і включати в себе володіння не тільки аудиторськими процедурами, податковим та бухгалтерським законодавством, а й знаннями, методикою розрахунків економіччних показників внутрі галузі, питань організації управління підприємства; -впровадження «Аудит - 2000» на підприємствах. Крім внутрішніх факторів для використання «Аудит - 2000» на практиці необхідно розуміння і активне залучення працівників та керівництва клієнта при проведенні аудиту і здійснення аналізу.

Основні відмінності концепції «Аудит - 2000» від концепції сучасної аудиторської перевірки можна подати в таблиці:

Сучасна аудиторська перевірка «Аудит - 2000» НаправленністьФінансова звітність;тстаична,орієнтована на дату звітуДіяльність пвдприємства;динамічна,орієнтована на процеси підприємства Способ розгляду Переважно орієнтація на минулеОрієнтація на майбутнє Період перевірки Здебільшого до і після дати звітуПроцес,що здійснюється протягом всього року Оцінка ризику З точки зору аудитораЗ точки зору підприємства Вимоги до освіти аудитораЕкономічне чи юридичнеЕкономічне чи юридичне,а також інженерне чи гуманітарне Характер діяльності СтандартизованийІндивідуальний для кожного підприємства Основний наголос Система внутрішнього контролюПроцеси на підприємстві Використання компютерної технікиНа базі окремих програмНа базі інтегрованих модулів у систему

скачать реферат
первая   ... 4 5 6 7 8
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /