Бухучет 2000

Додаток 4

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

(Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. N 291 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за N 892/4185)

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)Субрахунки (рахунки другого порядку)Сфера застосуван-някодназвакодназва12345Клас 1. Необоротні рахунки10Основні засоби101Земельні ділянкиВсі види діяльності102Капітальні витрати на поліпшення земель103Будинки та споруди104Машини та обладнання105Транспортні засоби106Інструменти, прилади та інвентар107Робоча і продуктивна худоба108Багаторічні насадження109Інші основні засоби11Інші необоротні матеріальні активи111Бібліотечні фондиВсі види діяльності112Малоцінні необоротні матеріальні активи113Тимчасові (нетитульні) споруди114Природні ресурси115Інвентарна тара116Предмети прокату117Інші необоротні матеріальні активи12Нематеріальні активи121Права користування природними ресурсамиВсі види діяльності122Права користування майном123Права на знаки для товарів і послуг124Права на обєкти промислової власності125Авторські та суміжні з ними права126Гудвіл127Інші нематеріальні активи13Знос необоротних активів131Знос основних засобівВсі види діяльності132Знос інших необоротних матеріальних активів133Знос нематеріальних активів14Довгострокові фінансові інвестиції141Інвестиції в звязані сторони за методом обліку участі в капіталіВсі види діяльності142Інші інвестиції в звязані сторони143Інвестиції в незвязані сторони15Капітальні інвестиції151Капітальне будівництвоВсі види діяльності152Придбання (виготовлення) основних засобів153Придбання інших необоротних матеріальних активів154Придбання (створення) нематеріальних активів155Формування основного стада16Довгостроко-ва дебіторська заборгова-ність161Заборгованість за майно, що передано у фінансову орендуВсі види діяльності162Довгострокові векселі одержані163Інша дебіторська заборгованість17Відстрочені податкові активиЗа видами відстрочених податкових активівВсі види діяльності18Інші необоротні активиЗа видами активівВсі види діяльності19Негативний гудвілЗа видами обєктів інвестуванняВсі види діяльностіКлас 2. Запаси20Виробничі запаси201Сировина й матеріалиВсі види діяльності202Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби203Паливо204Тара і тарні матеріали205Будівельні матеріали206Матеріали передані у переробку207Запасні частини208Матеріали сільськогосподарського призначення209Інші матеріали21Тварини на вирощуванні і відгодівлі211Молодняк тварин на вирощуванні212Тварини на відгодівліСільське господарст-во, підпри-ємства з підсобним виробницт-вом та інші213Птиця214Звірі215Кролі216Сімї бджіл217Доросла худоба вибракувана з основного стада218Худоба, прийнята від населення для реалізації22Малоцінні та швидкозношувані предметиЗа видами предметівВсі види діяльності23ВиробництвоЗа видами виробництваВсі види діяльності24Брак у виробництвіЗа видами продукціїГалузі матеріаль-ного виробницт-ва25НапівфабрикатиЗа видами напівфабрикатівПромисло-вість26Готова продукціяЗа видами готової продукціїПромисло-вість, сільське господарст-во та інші27Продукція сільськогоспо-дарського виробництваЗа видами продукціїСільське господарст-во28Товари281Товари на складіВсі види діяльності282Товари в торгівлі283Товари на комісії284Тара під товарами285Торгова націнка29……………Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи30Каса301Каса в національній валютіВсі види діяльності302Каса в іноземній валюті31Рахунки в банках311Поточні рахунки в національній валютіВсі види діяльності312Поточні рахунки в іноземній валюті313Інші рахунки в банку в національній валюті314Інші рахунки в банку в іноземній валюті32…………………33Інші кошти331Грошові документи в національній валютіВсі види діяльності332Грошові документи в іноземній валюті333Грошові кошти в дорозі в національній валюті334Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті34Короткостро-кові векселі одержані341Короткострокові векселі одержані в національній валютіВсі види діяльності342Короткострокові векселі одержані в іноземній валюті35Поточні фінансові інвестиції351Еквіваленти грошових коштівВсі види діяльності352Інші поточні фінансові інвестиції36Розрахунки з покупцями та замовниками361Розрахунки з вітчизняними партнерамиВсі види діяльності362Розрахунки з іноземними партнерами37Розрахунки з різними дебіторами371Розрахунки за виданими авансамиВсі види діяльності372Розрахунки з підзвітними особами373Розрахунки за нарахованими доходами374Розрахунки за претензіями375Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків376Розрахунки за позиками членам кредитних спілок377Розрахунки з іншими дебіторами38Резерв сумнівних боргівЗа дебіторамиВсі види діяльності39Витрати майбутніх періодівЗа видами витратВсі види діяльностіКлас 4. Власний капітал та забезпечення зобовязань40Статутний капіталЗа видами капіталуВсі види діяльності41Пайовий капіталЗа видами капіталуКоопера-тивні організації, кредитні спілки42Додатковий капітал421Емісійний дохідВсі види діяльності422Інший вкладений капітал423Дооцінка активів424Безоплатно одержані необоротні активи425Інший додатковий капітал43Резервний капіталЗа видами капіталуВсі види діяльності44Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)441Прибуток нерозподіленийВсі види діяльності442Непокриті збитки443Прибуток, використаний у звітному періоді45Вилучений капітал451Вилучені акціїВсі види діяльності452Вилучені вклади і паї453Інший вилучений капітал46Неоплачений капіталЗа видами капіталуВсі види діяльності47Забезпечення майбутніх витрат і платежів471Забезпечення виплат відпустокВсі види діяльності472Додаткове пенсійне забезпечення473Забезпечення гарантійних зобовязань474Забезпечення інших витрат і платежів48Цільове фінансування і цільові надходженняЗа обєктами фінансуванняВсі види діяльності49Страхові резерви491Резерви незароблених премійСтрахова діяльність492Резерви збитків493Інші страхові резерви494Частка перестраховиків у резервах незароблених премій495Частка перестраховиків у резервах збитків496Частка перестраховиків у інших страхових резервах497Результат зміни резервів незароблених премій498Результат зміни резервів збитківКлас 5. Довгострокові зобовязання50Довгострокові позики501Довгострокові кредити банків в національній валютіВсі види діяльності502Довгострокові кредити банків в іноземній валюті503Відстрочені довгострокові кредити банків в національній валюті504Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті 505Інші довгострокові позики в національній валюті506Інші довгострокові позики в іноземній валюті51Довгострокові векселі видані511Довгострокові векселі, видані в національній валютіВсі види діяльності512Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті52Довгострокові зобовязання за облігаціями521Зобовязання за облігаціямиВсі види діяльності522Премія за випущеними облігаціями523Дисконт за випущеними облігаціями53Довгострокові зобовязання з оренди531Зобовязання з фінансової орендиВсі види діяльності532Зобовязання з оренди цілісних майнових

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /