Нарахування заробітної плати

за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, які не відшкодовуються підприємству; транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту), за навантажувально-розвантажувальні роботи і транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їх використання), включаючи затрати по страхуванню ризиків транспортування запасів; інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням малоцінних і швидкозношуваних предметів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях. Первинною вартістю виготовлених своїми силами інструментів та інших малоцінних предметів визнається фактична собівартість їх виготовлення, а одержаних у порядку внесків до статутного капіталу підприємства засновниками (учасниками) справедлива вартість, узгоджена сторонами. Облік наявності і руху таких предметів ведуть на рахунку 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» за первинною вартістю їх придбання або виготовлення. При придбанні малоцінних і швидкозношуваних предметів у постачальників в бухгалтерському обліку підприємства роблять записи: 1) на покупну вартість предметів, що підлягає до оплати постачальнику (без ПДВ): Д-т рах. 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» К-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»; 2) на суму податкового кредиту по ПДВ: Д-т рах. 641 «Розрахунки за податками» К-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»; 3) на суму, сплачену постачальнику за придбані малоцінні предмети (включаючи ПДВ): Д-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» К-т рах. 31 «Рахунки банках». Оприбуткування підприємством малоцінних і швидкозношуваних предметів, одержаних з інших джерел, у бухгалтерському обліку відображається записом по дебету рахунка 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» і кредиту рахунків: 40 «Статутний капітал» (на вартість малоцінних предметів, внесених засновниками (учасниками) до статутного капіталу підприємства); 23 «Виробництво» (на вартість інструментів, пристосувань та інших предметів, виготовлених у своєму виробництві); 745 «Доход від безоплатно одержаних активів» (на вартість предметів, безоплатно одержаних від інших юридичних і фізичних осіб) та ін. Аналітичний облік малоцінних і швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів (однорідними групами), установленими виходячи з потреб підприємства. Вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, які передані в експлуатацію, згідно з Положенням (стандартом) 9 виключається із складу активів (списується з балансу). При цьому в бухгалтерському обліку робиться запис по кредиту рахунка 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» і дебету рахунків: 23 «Виробництво» (на вартість спеціального оснащення та інших предметів, які використовуються у виробництві для виготовлення певних виробів, виконання окремих замовлень); 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати» (на вартість малоцінних' і швидкозношуваних предметів загального призначення, які використовуються в цехах та інших підрозділах основного і допоміжних виробництв, у тому числі і по догляду за машинами й устаткуванням, а також для загальногосподарських потреб); 93 «Витрати на збут» (на вартість малоцінних предметів, які використовуються в підрозділах, пов'язаних із збутом (реалізацією) продукції (товарів, робіт, послуг); 949 «Інші витрати операційної діяльності» (на вартість предметів, переданих у користування обслуговуючим виробництвам і господарствам) та ін. Проте для запобігання зловживань по місцях використання має бути забезпечений оперативний контроль за збереженням малоцінних і швидкозношуваних предметів шляхом ведення карток (ф. № МШ-2, № МШ-6), спеціальних описів. Інструменти і пристосування, що видаються з цехових комор робітникам у тривале користування, записуються в інструментальну картку робітника. Контроль за збереженням інструментів, що видаються з цехової комірчини робітникам на нетривалий час, забезпечується за допомогою інструментальних марок (жетонів) з вибитими табельними номерами робітників, в обмін на які видається потрібний інструмент тощо. Повернені на склад з експлуатації малоцінні предмети, придатні для подальшого використання, прибуткуються за первинною вартістю на дебет рахунка 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» в кореспонденції з кредитом рахунка 719 «Інші доходи від операційної діяльності». Предмети, що прийшли до непридатності, на підставі актів про вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів (ф. № МШ-8) прибуткуються на дебет рахунка 209 «Інші матеріали» (на вартість одержаних корисних відходів (металолом, запасні частини тощо), зданих за накладними на склад і оприбуткованих за ціною можливого використання або реалізації") в кореспонденції з кредитом рахунка 719 «Інші доходи від операційної діяльності» (таблиця 2.1). Таблиця 2.1. Основні бухгалтерські проводки по обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів зі сроком служби менше одного року Зміст господарської операціїДебет рахункаКредит рахунка123Оприбуткування малоцінних і швидко

зношуваних предметів, одержаних від

постачальників:

за покупною вартістю2263, 685 на суму податкового кредиту по ПДВ, на яку підприємство має право зменшити податкове зобов'язання64163, 685На суму, перераховану постачальникам

в оплату розрахунково-платіжних документів за одержані МШП (з урахуванням ПДВ)63, 68531Відображення операцій по придбанню МБП при попередній оплаті розрахунко

во-платіжних документів постачальників:

на покупну вартість63, 68531 на суму сплаченого ПДВ64131Одночасно на суму податкового кредиту63, 685644Оприбуткування одержаних від постачальників попередньо оплачених МШП за покупною вартістю2263, 685Одночасно на суму податкового кредиту64463, 685Відображення витрат по перевезенню придбаних МШП сторонніми транспорт

ними організаціями:

за діючими тарифами2263, 685 на суму податкового кредиту по ПДВ64163, 685 на суму, сплачену за перевезення (з урахуванням ПДВ)63, 68531 Оприбуткування МШП, оплачених через касу і підзвітних осіб: на покупну вартість на суму податкового кредиту по пдв Оприбуткування на склади інструментів, пристосувань та інших малоцінних і швидкозношуваних предметів, виготовлених власними допоміжними виробництвами Відображення послуг власного автотранспорту по перевезенню малоцінних і швидкозношуваних предметів Оприбуткування малоцінних і .швидкозношуваних предметів, одержаних з інших джерел: внесених засновниками (учасниками) до статутного капіталу підприємства одержаних безоплатно раніше не взятих на облік (виявлених при інвентаризації як залишки) Списані з балансу за первинною вартістю малоцінні і швидкозношувані предмети, передані в експлуатацію: основним цехам, загальновиробни-чим підрозділам і господарствам (на підприємствах, яким відповідними інструкціями дозволено витрати по обслуговуванню виробництва й управлінню відображати безпосередньо

скачать реферат
первая   ... 2 3 4 5 6 7
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /