Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту

матеріалів про об'єкт кредитування і аналізу кредитоспроможності позичальника), оскільки він бере на себе повну відповідальність за цільове використання і своєчасне повернення кредиту. Лише при позитивній оцінці комерційного банку заявка підприємства приймається для участі у цільовому кредитному аукціоні, що проводить Національний банк України. Якщо заявка підприємства на аукціоні одержує підтримку, комерційний банк отримує відповідну суму кредитних ресурсів і укладає з підприємством кредитну угоду. Термін видачі таких кредитів до 12 місяців, обов'язкова умова застава майном підприємства-позичальника або векселями, отриманими ним від споживачів.

3. ПРОЦЕНТИ ЗА КРЕДИТ Проценти, які сплачують підприємства за користування короткотерміновими банківськими кредитами під оборотні виробничі засоби і засоби обігу (крім процентів за прострочені кредити), відносяться на собівартість продукції. Також на собівартість продукції відносяться витрати на сплату відсотків з кредитів для придбання основних виробничих засобів i нематеріальних активів для поточної виробничої діяльності, незалежно від терміну кредитування. Відсотки за прострочені кредити, а також відсотки за кредити в основні засоби на капітальне будівництво, реконструкцію підприємства сплачують за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати податків і обов'язкових платежів. До складу валових витрат у системі податкового обліку включаються будь-які відсотки за кредит, сплаченi підприємствами банкам, при умові, якщо кредит був використаний у зв'язку з веденням господарської діяльності позичальника. Відсоткові ставки за кредитами встановлюються комерційними банками на договірних засадах із підприємствами-позичальниками. Їх рівень залежить від загальної економічної кон'юнктури і факторів, які формують попит та пропозицію на ринку позичкових коштів, а також регулюючих дій держави на цьому ринку. В Україні на рiвень відсотків за кредити комерційних банків значно впливають відсоткові ставки за кредитні ресурси, що встановлює Національний банк при їх наданні комерційним банкам (ставки рефінансування НБУ). Комерційні банки застосовують різні відсоткові ставки в залежності від виду і об'єкта кредиту, терміну кредитування, фінансового стану позичальника, міри кредитного ризику, наявності або відсутності гарантій щодо своєчасного повернення боргу. Світовий досвід свідчить, що за умов стабільної економіки процентні ставки встановлюються по різних кредитах на рівні 37 відсотків річних і мають тенденцію до підвищення у періоди інфляції. У 19931994 рр. в Україні рівень відсоткових ставок комерційних банків був у межах 200400 відсотків річних, у 1995 р.100200 відсотків, у 19961997 рр. він поступово зменшувався, що яскраво віддзеркалює зміну інфляційної ситуації в країні. При вирішенні питання про залучення банківського кредиту на умовах запропонованої банком відсоткової ставки підприємство має перш за все оцінити ймовірний рівень інфляції у період користування позичкою. Якщо запропонований відсоток за кредит не перевищує відсотка інфляції або перевищує його у межах, які відповідають нормальному рівню банківського відсотка, то таку позичку слiд вважати вигідною для підприємства. В економічній літературі рекомендується така формула визначення прийнятного відсотка за кредит в умовах інфляції:

p = r + q + rq : 100,

де r нормальна відсоткова ставка за кредит; q відсоток інфляції. Якщо, наприклад, річний рівень інфляції становить 20 відсотків, то підприємство може з вигодою для себе користуватися кредитом, який в нормальних умовах коштує 5 відсотків за рік, за 26 відсотків річних (5+20+5х20:100).

4. Задача Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту та сплата вiдсоткiв за нього. Роздiл №1. Вихiднi данi: 1.Цiль кредита: Будівництво морської платформи по видобутку нафти i газу. 2. Сума кредиту: 938562 грн. 3. Дата надання: 16.04.2001р. Строк погашення: 30.06.2001р. Термiн користування: 76 дiб. 4. Вiдсоткова рiчна ставка: 33%. Добова вiдсоткова ставка: 33 / 365 = 0,09%.

Розділ № 2.

Розрахунок уплати відсотків за кредит при наданні його у разовому порядку і погашенні водночас

Вр = ( С ? Т ? Вд ) / 100,

де Вр - відсотки за кредит при наданні його у разовому порядку і погашенні водночас; С - сума кредита; Т - термін користування, діб; Вд - добова відсоткова ставка.

Вр = (938562 ? 76 ? 0,09) / 100 = 64197,6 грн.

Розділ № 3.

Розрахунок строків отримання, погашення кредиту та уплата відсотків за нього при кредитуванні по плану

Дата Потрібність Потрібність з наростаючим висновком Погашення кредиту Погашення з наростаючим висновком Кредитний потік Відсотки за кредит (в пл.) 01.04.0112500012500012500017.04.011300002550002550001,830.04.011460004010004010002,632510.05.012020006030006030003,60931.05.0121000081300081300011,396713.06.011255629385629385629,512120.06.019385625000005000004385625,912930.06.01938562438562938562-9,2918Всього938562938562938562938562-44,155 В 01.04 - 16.02 = 125000 х 16 х 0,09 / 100 = 1800 грн. В 17.04 - 29.04 = 225000 х 13 х 0,09 / 100 = 2632,5 грн. В 30.04 - 09.05 = 401000 х 10 х 0,09 / 100 = 3609 грн. В 10.05 - 30.05 = 603000 х 21 х 0,09 / 100 = 11396,7 грн. В 31.05 - 12.06 = 813000 х 13 х 0,09 / 100 = 9512,1 грн. В 13.06 - 19.06 = 938562 х 7 х 0,09 / 100 = 5912,9 грн. В 20.06 - 30.06 = 938562 х 11 х 0,09 /100 = 9291,8 грн.

Розділ № 4.

Економічна ефективність кредитування по плану в порівнянні з наданням його у разовому порядку і погашенні водночас

Економічна ефективність кредитування по плану дорівнює:

Эк х Эф = Вр - Впл., де Вр - відсотки за кредит при наданні його у разовому порядку і погашенні водночас; Впл. - відсотки при кредитуванні по плану. Эк х Эф = 64197,6 - 44155 = 20042,6 грн.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Як видно з проведених розрахункiв економічна ефективність кредитування по плану в порівнянні з наданням його у разовому порядку і погашенні водночас складає 20042,6 грн. Відповідно можна зробити висновок, що кредитування по плану для підприємства доцільніше, ніж отримання кредиту у разовому порядку і погашенні його водночас, враховуючи те, кредитні кошти будуть використовуватись не одночасно.

Список використаноп лiтератури

1. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. К.:Либідь, 1998. 312с. 2. Деньги и кредит: Учебник для вузов / Под ред. М. Й. Савлука.- К.:Лібидь, 1992.-450с. 3. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник для вузів.- К.: Либідь, 1995.- 160 с. 4. Финансьі предприятий: Учеб. пособие / Под ред. Е. Й. Бородиной.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995- 208 с. 5. Финансі. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Под ред. Дробозиной.- М.: Финансі. ЮНИТИ, 1997.- 479 с.

скачать реферат
1 2 3 4
Рефераты / Финансы /