Державний контроль

допуску працівників інспекцій для обстеження приміщень, які використовуються для одержання доходів, неподання (або відмови подати) державним податковим інспекціям та їхнім службовим особам бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів до бюджету; вилучати у підприємств, установ та організацій документи, що свідчать про приховування (заниження) прибутку (доходу) або інших об'єктів від оподаткування, а у громадян, які порушують порядок заняття індивідуальною трудовою діяльністю, патенти або реєстраційні посвідчення з наступною передачею матеріалів про порушення виконавчим комітетам Рад народних депутатів, що видали дозвіл на заняття зазначеною діяльністю; застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у вигляді стягнення; всієї суми прихованого (заниженого) прибутку (доходу) або суми податку за інший прихований (необчислений) об'єкт оподаткування і штрафу у двократному розмірі тієї самої суми, а при повторному порушенні протягом року штрафу в п'ятикратному розмірі; 50 % належних сум податків або інших обов'язкових платежів за відсутність обліку прибутку (доходу) або ведення цього обліку з порушенням установленого порядку, а також за неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій, звітів, розрахунків та інших документів, потрібних для обчислення і сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету; стягувати до бюджету недоїмки по податках та інших обов'язкових платежах до бюджету, а також суми штрафів та інших санкцій з підприємств, установ і організацій у безспірному, а з громадян у судовому порядку або через нотаріальні контори за виконавчими надписами; подавати до арбітражів та судів позови до підприємств, установ, організацій і. громадян про стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за незаконними угодами, та в інших випадках одержання коштів без установлених законом підстав; накладати адміністративні штрафи: ... Головній державній податковій адміністрації України надано право скасовувати рішення державних податкових адміністрацій по областях та містах Києву і Севастополю в разі невідповідності їх чинному законодавству, а державним податковим адміністраціям по областях, містах рішення нижчих державних податкових адміністрацій за тих самих умов. Рішення Головної державної податкової адміністрації України може бути скасовано судом. [ 1 ] Таким чином, при виконанні покладених на Держказначейство, КРУ, ДПА завдань, контроль за мобілізацією і використанням коштів бюджету буде виконано, але в теперішній час весь цей механізм не спрацьовує належним чином, до 50 % коштів обертаються в “тіньовому” секторі економіки, а кошти не завжди використовюються за призначенням.

2.1. Навести офіційне визначення - оперативний, фінансовий та зворотний лізінг.

Згідно Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 4, ст. 28 ), ( вводиться в дію Постановою ВР N 335/94-ВР від 28.12.94, ВВР 1995, N 4, ст. 29 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами ... визначається як :

1.18. Лізингова (орендна) операція - господарська операція фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних фондів або землі у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за орендну плату та на визначений строк. Операції з лізингу (оренди) цілісних майнових комплексів державних підприємств регулюються відповідним законодавством. ( Абзац перший пункту 1.18 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 977-XIV ( 977-14 ) від 15.07.99 ) Лізингові (орендні) операції здійснюються у вигляді оперативного лізингу (оренди), фінансового лізингу (оренди), зворотного лізингу (оренди), оренди землі та оренди жилих приміщень.

1.18.1. Оперативний лізинг (оренда) - господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними фондами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням таких основних фондів їх власнику після закінчення строку дії лізингової (орендної) угоди. Основні фонди, передані в оперативний лізинг, залишаються у складі основних фондів орендодавця.

1.18.2. Фінансовий лізинг (оренда) - господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних фондів з подальшим їх переданням у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних фондів з обов'язковою подальшою передачею права власності на такі основні фонди орендарю. Витрати орендодавця на купівлю об'єктів фінансового лізингу не включаються до складу валових витрат або до складу основних фондів такого орендодавця. ( Абзац другий підпункту 1.18.2 пункту 1.18 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97 ) Основні фонди, передані у фінансовий лізинг, включаються до складу основних фондів орендаря.

1.18.3. Зворотний лізинг (оренда) - господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає продаж основних фондів фінансовій організації з одночасним зворотним отриманням таких основних фондів такою фізичною чи юридичною особою в оперативний або фінансовий лізинг.

2.2. Навести офіційне визначення - теріторіальна громада.

Стаття 6. (Територіальні громади ) Закону України «Про місцеве органи самоврядування» визначає як:

1. Первинним субєктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.

2. Теріторіальні громади сусідніх сіл можуть обєднуватися в одну теріторіальну громаду, створювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати єдиного сільського голову.

3. Добровільне обєднання територіальних громад відбуваєтьсч за рішенням місцевих референдумів відповіддних територіальних громад сіл. Таке рішення є наданням згоди на створення спільних органів місцевого самоврядування, формування спільного бюджету, обєднання комунального майна.

4. Вихід із складу сільської громади здійснюється за рішенням референдуму відповідної територіальної громади.

5. У містах з районним поділом територіальні громади районів у містах діють як субєкти права власності.

3. Визначити окремо питому вагу витрат державного бюджету на поточний рік до загальної суми витрат на соціальній захист та соціальне забезпечення, культуру та мистецтво.

Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» (“Урядовий курєр” від 28 грудня 2000 р. № 243) Стаття 1. Державний бюджет України на 2001 рік складається із загального та спеціального фондів. Загальний фонд Державного бюджету України включає: надходження до Державного бюджету України, визначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних виплат і не призначені на конкретну мету; виплати з Державного бюджету України, здійснення яких передбачається

скачать реферат
1 2 3 4 5
Рефераты / Финансы /