A/S Kaija

Rgas Valsts Tehnikums

Adrese: Atlantijas iel 15, LV-1015 Rga, LATVIA Tlr.: +371 7029282 Fakss: +371 7029205

A.Horoeko G1-3m

Vsture

A/s Kaija ir uzmums ar 115 gadu ilgu vsturi. Skotnji tas atradies R?g, Romnovu (tagadj Lpla) iel.

Uzmums strauji attstas trsdesmito gadu ekonomisk uzplaukuma laik, raojot ne tikai zivju, gaas, augu, ogu un snu konservus, bet ar dadus mjsaimniecbai nepiecie?amus skrda piederumus. Pc 1. pasaules kara par fabrikas logo kst lidojoa kaija ar zivi knb. Valda uzskats, ka tiei tpc 1940. gad uzmumam tiek dots vrds Kaija. Pc 2. pasaules kara Kaija etrdesmit gadu laik neprtraukti palielina raoanas jaudas, pievienojot vairkus zivju prstrdes uzmumus un neprtraukti veicot ieguld?jumus raoanas attstb. Ldz ar to fabrik tiek uzskta jaunu konservu produkcijas veidu, k ar kulinrijas izstrdjumu un kpinjumu raoana. Turpina attstties ar konservu krbu izgatavoana, ar kurm uzmums jau tolaik apgdja ar citus Latvijas zivjrpniecbas uzmumus.

1995. gad pc privatizcijas uzmums kst par publisku akciju sabiedrbu. Kop 1997.gada maija Kaijas akcijas tiek kottas R?gas Fondu biras oficilaj sarakst.

A/S Kaija videjais pastavigais stradijoo skaits - 720 cilveki, no kuriem: 55% - sievietes

45% - viriei

Kvalitte

A/S Kaija garante stabilu un augstu kvalitati, kas balst?ta uz pieredzi un jaunradi. Produkcija tiek izgatavota pec uznemuma specialistu rad?tam receptem, arvien uzlabojot izstradajumu kvalitati un izmantojot iepriekejo paaudu laika uzkratas atzi?as. Uznemuma strada darbinieki ar lielu darba stau , pieredzi un kompetenci.

A/s KAIJA raoana sastv no 3 pamatraotnm:

konservu ceha zivju gastronomijas kompleksa skarda ceha

Konservu ceha tiek raota sterilizetu zivju konservu produkcija, tas raoanai izmantotas 3 linijas. Zivju gastronomijas kompleksa tiek raoti zivju preservi un konservi, kuru raoana izmanto 3 linijas, zivju kulinarija, ka ari auksti un karsti kupinatas zivis, kuru raoana izmanto kupinaanas krasnis.

Skrda cehs sastv no 4 iecirktiem: litografijas iecirknis vaku izgatavoanas iecirknis karbu izgatavoanas iecirknis metala grieanas iecirknis

A/S Kaija darb?bas virzieni ir zivju parstrade, zivju produkcijas realizacija, konservu taras raoana, metala lok?u litografeana, ka ari cita veida saimnieciska darbiba. Piedvjums

Uznemums pircejiem piedava daadus zivju konservus (zivis ella, sava sula, tomatu merce; zivju pastetes), kulinarijas izstradajumus (zivju filejas un gabaliti daados sal?jumos, marinades un merces, eleja, ella u.c.), auksti un karsti kupinatas zivis, ka ari daadus juraskapostu salatus , majonezes un citus produktus. A/S Kaija ir uz pirceja vajadzibam orientets uznemums. Latvija, Baltijas valst?s un Sankt-Peterburga Kaija savu produkciju pardod gan vairumtirgotajiem, gan mazumtirgotajiem, piedavajot izdev?gu atlaiu sistemu. Parejos re?ionos uznemums savu produkciju piedava vairumtirgotajiem. Pec klienta pieprasijuma firma nodroina produkcijas piegadi Latvijas teritorija.

A/S Kaija regulari piedalas partikas produktu starptautiskajas izstades un gadatirgos. Tiek rikota izbraukuma tirdznieciba un produktu degustacija daados Latvijas veikalos, kur kompetenti darbinieki iepaz?stina pateretajus ar esoajiem produktiem un jaunumiem. Latvija uznemuma produkciju var iegadaties lielakajos veikalos un veikalu t?klos Rimi, Interpegro, ka ari visu Latvijas rajonu veikalos. Kaijas principi, stradajot ar klientiem, ir : atra apkalpoana plas sortiments daadam gaumem elast?gi piegades un apmaksas noteikumi kvalitates garantijas uz tirgus prasibam orienteta produktu raoanas un pardoanas pilnveidoana

A/S Kaija nkotne ir uz patrtju orientta, Eiropas savienbas standartiem atbilstoas tehnoloijas ievieana un produktu attstba. A/S Kaija visprjais mris ir nodroint uzmuma stabilu ilgtermita izaugsmi. ?im mrim ir pakrtotas uzmuma komercils, raoanas, tehnisks, finansu un socils attstbas politikas, stratijas, programmas un operatv darbba. rjie faktori liecina par zivju produkcijas raojoo uzmumu attstbas iespjm. Tuvkaj perspektv tiks turpints darbs Kaijas pozciju nostiprinaanai k vietj, t ar eksporta tirgos. Tam pamat ir plnotie paskumi jaunu produktu izstrd, raoanas tehnoloijas pilnveidoan un produkcijas kvalittes nodroinanas sistmas attstb. Uzmuma tehnisks attstbas politika paredz ekonomiski pamatotus ieguldjumus razoanas jaudu uzturanai un palielinanai tuvkajos gados, un pilngu atseviu raotu rekonstrukciju, tm sasniedzot maksimlo tehniski iespjamo un ekonomiski

lietdergo kalpoanas laiku.

Pasniedz k auksto uzkodu vai k saltus, pievienojot klt dadus svaigus drzeus, olu un citus produktus.

Vados Baltijas zivju prstrdes uzmums !


1
/ /