Strahovanie zizni

Latvijas Universitate Ekonomikas un vadibas fakultate Finansu instituts

Kursa darbs

studiju kursa: Apdrosinasana

Dzivibas apdrosinasanas raksturojums.

Riga 2000

Saturs

Ievads 1. Dzivibas apdrosinasanas apraksts 2. Dzivibas apdrosinasanas veidi 2.1. Jaukta dzivibas apdrosinasana 2.1.1. Apdrosinasanas nodrosinajuma apmers apdrosinatas personas naves gadijuma 2.2. Bernu apdrosinasana laulibai 2.3. Rentes (annuitates ) apdrosinasana 2.3.1. Rentes apdrosinasanas noteikumi 2.4. Pensijas apdrosinasana 3. LATVA un RIGAS FENIKSS apdrosinasanas sabiedribu dzivibas apdrosinasanas piedavajumi 3.1. Apdrosinasanas sabiedribas LATVA uzkrajosa dzivibas apdrosinasana 3.1.1. Dzives apdrosinasana bernu izglitibai . Uzkrajosa programma “5+5” 3.1.2. Uzkrajosa dzives programma “Klasika “ 3.1.3. Uzkrajosa dzives programma “Merka ieguldijums “ 3.1.4. Programma “Garants” 3.1.5. Par darba deveja lidzekliem 3.2. Apdrosinasanas sabiedribas RIGAS FENIKSS dzivibas apdrosinasana 3.2.1. Dzivibas apdrosinasana ar kapitala uzkrasanu 3.2.2. Dzivibas riska apdrosinasana 3.2.3. “Saistito dzivibu” apdrosinasana Secinajumi un priekslikumi Izmantotas literaturas saraksts

Ievads

Ar 1998.gada 1.septembri valsti stajies speka Latvijas Republikas likums “Par apdrosinasanas ligumu” un “Apdrosinasanas sabiedribu un to uzraudzibas likums”. Minetie likumi un saskana ar siem likumiem pienemti Ministru kabineta noteikumi sekmes apdrosinasanas tirgus talaku attistibu un sakartosanu, ka ari precizes apdrosinasanas sabiedribu un apdrosinasanas nemeju savstarpejas attiecibas. Apdrosinasanas bizness atkarigs no sabiedribas maksatspejas limena un no uzticesanas apdrosinasanas sabiedribam. Atsevisku firmu neveiksmiga finansiala darbiba , negativi iespaidoja apdrosinasanas sferas attistibu. Un tomer, apdrosinasanas biznesam ir liela loma Latvijas tirgus ekonomika un tas attistas loti strauji. Apdrosinasanas premiju apmers ir audzis, ka ari audzis ir noslegto ligumu skaits. Lidz sim apdrosinasanas firmam Latvija bija samera neizdevigs bizness, cilveks vairak nodarbojas ar ikdieniskiem eksistences jautajumiem un ta ipasi nedomaja, ka ar vinu kas slikts varetu notikt. Aktivaja dzives posma mes katrs esam pieradis pie noteikta ienakuma un komforta limena. Nenoliedzami, to velamies saglabat pec iespejas ilgak lai butu drosiem par savu nakotni. Dzivibas apdrosinasana var laut ilgtermina izveidot finansu lidzeklu uzkrajumu un laus ari pec aktiva dzives perioda saglabat ierastas dzives kvalitates limeni. Apdrosinasanas sabiedribu piedavato pakalpojumu klasts aug no gada uz gadu un klientiem tiek piedavatas visdazadakas iespejas, visdazadakajas jomas. Kursa darba merkis ir izpetit, kadas dzivibas apdrosinasanas iespejas sabiedribai piedava apdrosinasanas tirgus, un kada var but dzivibas apdrosinasanas nozime cilveka dzive. Lai sasniegtu izvirzito merki, autors ir izvirzijis sekojosus uzdevumus: 1) Pamatojoties uz pieejamo literaturu izpetit dzivibas apdrosinasanas nozimi; 2) Izpetit dazu apdrosinasanas sabiedribu Latvija piedavatas dzivibas apdrosinasanas iespejas gan juridiskam, gan fiziskam personam; 3) Izstradat secinajumus un priekslikumus.

1. Dzivibas apdrosinasanas apraksts .

Brivpratiga dzivibas apdrosinasana balstas uz abu pusu brivpratigo piekrisanu. Apdrosinasanas sabiedriba izstrada apdrosinasanas noteikumus un nosacijumus, kuri tiek piedavati apdrosinasanas nemejam : tiek ieviesti atbilstosi ierobezojumi un iznemumi apdrosinasanas ligumu noslegsanai ; apdrosinasanas termini tiek stingri noteikti ; apdrosinasana sakas pec apdrosinasanas premijas samaksas ; apdrosinasanas summu un naudas summas sanemsanas nosacijumus noteic nosledzot ligumu ar abu pusu vienosanos . Tradicionali , dzivibas apdrosinasana ir saistita ar sekojosiem riskiem : - apdrosinasanas nemeja (apdrosinata )naves gadijums; - pagaidu un pastavigs darba spejas zaudejums ; - darbibas beigsana , izejot (vecuma) pensija ; - apdrosinasanas nemeja nodzivosana lidz apdrosinasanas liguma termina beigam vai lidz notektajam liguma vecumam . So risku iespejamiba dzive veicina atbilstoso apdrosinasanas veidu attistibu . Piemeram , tiek veikti sekojosi apdrosinasanas veidi : - jaukta dzivibas apdrosinasana- visizplatits apdrosinasanas veids, tapec , ka pie nodzivosanas lidz apdrosinasanas liguma termina beigam riskam var pievienot ari citus riskus , saistitus ar dzivibu , veselibu , apdrosinasanas nemeja darba speju ; - bernu apdrosinasana palidz nodrosinat berna intereses ( apdrosinatas personas) , kam par labu tiek noslegts apdrosinasanas ligums , apdrosinasanas nemeja naves gadijuma ; - pensiju apdrosinasana tiek veikta pusmuzas vecuma personam , lai nodrosinat vinus ar papildienakumiem , viniem izejot pensija . - rensu apdrosinasana - tiek veikta papildienakumu sanemsanai noteiktajos terminos vai pozhiznenno , ar rentes izmaksu uz uzkrato summu ; - apdrosinasana naves gadijumam garante noteiktas summas izmaksu apdrosinasanas nemeja naves gadijuma ; 2. Dzivibas apdrosinasanas veidi .

2.1. Jaukta dzivibas apdrosinasana

Jaukta dzivibas apdrosinasana ir viens no personas apdrosinasanas pamatveidiem . Individuala dzivibas apdrosinasana nodrosina pilsonu mantiskas intereses apdrosinasanas aizstavesana apdrosinasanas gadijumam iestajoties . Apdrosinasanas ligumi tiek slegti ar deesposobnimi fiziskam personam .Tomer , apdrosinasanas sabiedribai ir tiesibas ieviest ierobezojumus ,piem. , invalidiem , ka ari ieviest vecuma robezas, piem., apdrosinatais nevar but jaunaks par 16 un vecaks par 70 gadiem .Tada veida ierobezojumi lauj ieverojami samazinat naves gadijuma riska pakapi , tas nozime , samazinat apdrosinasanas premijas apjomu .Tomer var but pielauti iznemumi . Saja gadijuma ligums tiek slegts ar ipasiem nosacijumiem ar palielinatiem ( salidzinajuma ar speka esosiem ) tarifiem .Bez individualas pielieto ari kolektivu dzives apdrosinasanu .Kolektivas dzivibas apdrosinasanas ligums tiek slegts ar juridiskam personam ( ar uznemumiem , iestadem , sabiedribam utt.) par labu kolektiva darbiniekiem , kuri ir apdrosinatie .Kad nosledz kolektivas dzivibas apdrosinasanas ligumu , ari tada gadijuma tiek ieviesti vecuma un apdrosinato personu kategoriju ierobezojumi . Apdrosinasanas sabiedriba nem vera , kadas profesijas darbinieki bus apdrosinati , vinu darba apstaklus , vecuma ierobezojumus pa apdrosinato personu grupam utt. Tada veida informacija lauj apdrosinasanas sabiedribai novertet faktisku riska pakapi un noteikt apdrosinasanas premijas lielumu .Kolektivas dzivibas apdrosinasanas ipatniba ir tada , ka premijas lielums var but noteikts videjais visiem darbiniekiem vai ari pa atseviskam darbinieku grupam . Lai noslegtu jauktas dzivibas apdrosinasanas ligumu apdrosinasanas nemejs ( fiziska vai juridiska persona ) aizpilda iesniegumu , kura tiek noradita visa nepieciesama informacija , kas lauj noteikt apdrosinasanas

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя
Рефераты / Страхование /