Налогообложение операций с ценными бумагами (Украина)

не имеют постоянного места жительства в Украине. Если акции проданы юридическому лицу по месту основной работы гражданина, то сумма указанной разницы включается в его совокупный налогооблагаемый месячный доход, в котором она выплачивается, и облагается в порядке и по ставкам п.1 статьи 7 указанного Декрета. Что касается дохода граждан от продажи акций, полученных ими в обмен на имущественные компенсационные сертификаты, то в даном случае налогооблажению подлежит вся сумма дохда за минусом стоимости компенсационного сертификата. После окончания календарного года физические лица обязаны подавать в налоговый орган по месту жительства декларацию о совокупном доходе, плученном в течение отчетного года. В дополнение к изложенному следует отметить, что указанным Декретом предусмотрено, что юридические лица, которые выплачивают денежные средства субъектам налогообложения, обязаны в 30-дневный срок после выплаты гражданам доходов за купленные у них ценные бумаги подать в налоговый орган по месту жительства граждан справку по форме N 2, которые используют ее для проверки предъявленных гражданами деклараций и исчисления совокупной годовой суммы налога. Одновременно статьей 19 Декрета ( 13-92 ) установлено, что лица, которые получают доходы не только по месту основной работы, обязаны вести учет доходов и затрат, связанных с их получением, по форме, приведенной в приложении N 4 Инструкции "О подоходном налоге с граждан" ( z0064-93 ). Это касается также граждан, которые получают доходы от продажи ценных бумаг. Указанное письмо необходимо довести к сведению налоговых администраций всех уровней для руководства и применения в практической работе.

Заместитель Председателя Г.И.Бондаренко Как видно из приведенного письма здесь отсутствует требование удерживать налог по месту выплаты, но уже следующее письмо за той же подписью меняет позицию ГНАУ: ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Л И С Т

N 376/11/17-0116 від 15.01.98 м.Київ

vd980115 vn376/11/17-0116 Інвестиційнокомерційна фірма "Октепес" ЛТД 257006, м.Черкаси вул.Хрещатик, 195

Про особливості оподаткування доходів громадян, отриманих від продажу юридичним особам цінних паперів

Державна податкова адміністрація України на ваш запит щодо механізму оподаткування доходів громадян, отриманих від продажу юридичним особам цінних паперів, зокрема акцій, повідомляє наступне. Згідно з п."е" статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" ( 13-92 ) до сукупного оподатковуваного доходу громадян не влючаються суми, одержані ними внаслідок відчуження майна, що належить їм за правом власності, в тому числі і права власності на акції, як одного об'єкту права приватної власності, за нотаріальне посвідчення якого сплачується державне мито. Відповідно до п.5.13 Інструкції "Про прибутковий податок з громадян" ( z0064-93 ) суми доходів, що направляються у джерела їх одержання на придбання акцій, та суми. які інвестовані на реконструкцію і розширення виробництва суб'єктів підприємницької діяльності не включаються до сукупного оподатковуваного доходу. Підставою для виключення з оподатковуваного доходу таких сум є письмова заява громадянина в бухгалтерію підприємства, установи чи організації за місцем основної роботи з проханням направити частину заробітку на зазначені цілі. Доходи, одержані від подальшого продажу акцій, оподатковуються прибутковим податком на загальних підставах. У разі, якщо громадянин продає акції, придбані за власні кошти, юридичним особам не за місцем його основної роботи, то оподаткуванню підлягає різниця між їх номінальною вартістю або ціною попереднього придбання (якщо вона може бути підтверджена документально) і ціною продажу акцій. За відсутності документального підтвердження - між номінальною вартістю та ціною продажу. Зазначений дохід оподатковується у джерела виплати за ставкою 20 відсотків відповідно до п.3 статті 7 "Про прибутковий податок з громадян". Згаданий механізм діє і для громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні. Якщо акції подані юридичній особі емітенту цих акцій за місцем основної роботи громадянина, то сума різниці вартості їх придбання та ціною продажу включається до його сукупного оподатковуваного місячного доходу, в якому вона виплачується, і оподатковується в порядку і за ставками п.1 статті 7 зазначеного Декрету. Що стосується доходу громадян від продажу акцій, отриманих ними в обмін на майнові компенсаційні сертифікати, то оподаткуванню підлягає вся сума доходу за мінусом вартості компенсаційного сертифікату. Після закінчення календарного року фізичні особи зобов'язані подати до податкового органу за місцем проживання декларацію про сукупний дохід, отриманий протягом звітного року. В доповнення до наведеного слід зазначити, що згаданим Декретом передбачено, що юридичні особи, які виплачують кошти суб'єктам оподаткування, зобов'язані у 30- денний термін після виплати громадянам доходів за куплені у них цінні папери надіслати до податкового органу за місцем проживання громадян довідку за формою N 2, які використовують їх для перевірки поданих громадянами декларацій та обчислення сукупної річної суми податку. Водночас статтею 19 Декрету встановлено, що особи, які одержують доходи не тільки за місцем основної роботи, зобов'язані вести облік доходів і витрат, пов'язаних з їх одержанням, за формою, наведеною у додатку N 4 до Інструкції "Про прибутковий податок з громадян" ( z0064-93 ). Це стосується також громадян, які одержують доходи від продажу цінних паперів.

Заступник Голови Г.І.Бондаренко

Имеет место достаточное количество решений арбитражных судов в пользу торговцев ценными бумагами. Но проблема состояла в том, что ни первое, ни второе не имеют юридической силы, а арбитражные решения касаются каждого конкретного случая. Исходя из инструкции о подоходном налоге и писем ГКЦБФР и Минюста, взимать подоходный налог при скупке ценных бумаг у физических лиц торговцам ценными бумагами не надо. Но налоговые администрации, к сожалению, письма вышеуказанных организаций не читают, а инструкцию уже не принимают во внимание. Большинство представителей профессиональных участников рынка ценных бумаг были уверены, что вопрос решится для рынка положительно. Потому, что если решение будет негативным для них, налоговая возьмет на себя обязанности похорон украинского фондового рынка. А это очень серьезный шаг. И их ожидания оправдались Законом «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ» від 23 березня 1999 р. N 539-XIV к декрету кабинета министров «ПРО ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК З ГРОМАДЯН” были внесены изменения согласно которым: «Прибуток, отриманий громадянином від операцій купівлі-продажу акцій та інших корпоративних прав, за результатами звітного року включається до складу його сукупного річного оподатковуваного доходу та вноситься ним до бюджету у встановлені строки. При цьому особою, відповідальною за внесення податку до бюджету, є такий

скачать реферат
1 2 3 4 5
Рефераты / Налоги /