Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

матеріалів, опублікованих у періодичній преса, книгах, інших інформаційних виданнях; участь у професійних конференціях; аналіз досвіду діяльності організації; вивчення думки співробітників організації; проведення зборів обговорень усередині організації. 2. Особливості макросередовища в сучасних комерційних організаціях України. У зв'язку з переходом України до ринкових відносин, макросередовище для організацій різко змінилося. Тому воно має свої особливості на відміну від інших країн, де ці відносини розвиваються протягом багатьох десятиліть і тут навчилися протистояти впливам факторів макросередовища. Особливості зовнішнього середовища полягають у їх складності і рухливості, сюди також можна включити їх невизначеність. Дуже велику кількість факторів приходиться враховувати менеджерам при плануванні факторів макросередовища. Насамперед можна виділити декілька факторів макросередовища, що заважають ефективної діяльності підприємств такі як: високі податки, урядове регулювання і бюрократія, труднощі в пошуках джерел фінансування і підбір професійних працівників. Податкове законодавство і взагалі законодавство у нас в Україні настільки не ідеально, що організації не можуть реагувати як слід на його зміни. Закони в Україні змінюються ледве не щотижня. Штат бюрократичного апарату України настільки зріс, що деякі люди не можуть відкрити свою справу на протязі року, а організації повинні звітувати не перед одним, а декількома чиновниками. І останнім часом все більше виявляється корупція в органах державної влади. Труднощі в пошуках джерел фінансування не менш важлива проблема. Особливо гостро ця проблема стоїть зараз, коли в країні відбувається економічна і особливо політична криза. В даний момент, коли курс гривні падає, організаціям не вигідно брати кредити в банках, тому що відсотки, під які видається кредит дуже високі. І особливо важливою проблемою є брак професійних працівників, особливо менеджерів зараз в Україні одиниці менеджерів-професіоналів. Це пояснюється тим, що в зв'язку з переходом від планової економіки до ринкових відносин, не було спеціально підготовлених людей, які б могли керувати в умовах ринкової економіки. Тільки зараз, розуміючи цю проблему, здійснюють підготовку професіоналів-керівників. Але не тільки вітчизняні організації зіштовхуються з цими факторами, але і закордонні підприємці теж відчувають вищезазначені труднощі, якщо намагаються почати свою діяльність на території Україні. Також для них це ще більші труднощі, тому що такі перешкоди не існують в їхній державі і їм бракує досвіду для швидкого їх вирішення (наприклад, найбільш впливовим аргументом у відносинах з бюрократією в Україні є хабар). Також вони зштовхуються з такими факторами як ненадійність ділових партнерів і постачальників, неналежне банківське обслуговування, злочинність в сфері бізнесу, етичні проблеми. Вони також повинні бути готові до того, що їхні українські співробітники можуть надавати меншого значення проблемам, що часто є важливими з погляду іноземних колег, таким, як управління персоналом, реклама, підвищення кваліфікації працівників, а також їхнє навчання. Висновки

Аналіз макросередовища і врахування його факторів в стратегії розвитку це дуже важливий процес для виживання організації в сучасних умовах і дуже складний процес якій потребує пильного відстеження процесів в середовищі, оцінки факторів і встановлення зв'язків між факторами і тими сильними і слабкими сторонами, а також можливостями і погрозами, що укладені в макрооточенні. Усі фактори макросередовища знаходяться в стані сильного взаємовпливу. Зміна одного з факторів обов'язково приводить до того, що відбувається зміна інших факторів. Тому їхнє вивчення й аналіз повинні вестися не відокремлено, а системно з відстеженням не тільки власне зміни одного фактора, але і з умовою того, як його зміна позначаться на інших факторах. Також ступінь впливу окремих факторів на різні організації різна. Зокрема, ступінь впливу виявляється по різному в залежності від розміру організації і галузей в яких вони працюють . Крім цього, організація повинна скласти список тих зовнішніх факторів які є потенційними погрозами для організації і розробляти захист проти них, а також план дій на випадок коли ця погроза відбудеться. Також необхідно мати список тих зовнішніх факторів, зміни в який можуть відкрити додаткові можливості для організації і шляхи їх використання. Для того щоб організація могла результативно вивчати стан макро факторів, повинна бути створена спеціальна система відстеження макросередовища не знаючи і не вивчаючи яке організація не зможе існувати. Однак організація не повинна “плисти” в макросередовищі як човен, що не має керма, весел і вітрила, а повинна вивчати його, щоб забезпечити собі успішне просування до своїх цілей. Українські підприємства занадто часто слідують методу «проб і помилок», у зв'язку з чим особливого значення набуває співробітництво з іноземними партнерами. Список використаної літератури 1. Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Прогресс, 1987. 2. Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление. Принципы и международная практика.- К.: Абсолют-В.- 1998.- 351с. 3. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник.- 2-е изд., перераб. И доп.-М.: Гардарика, 1998.- 296с. 4. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций.- М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999.- 288с. 5. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4.-М.: «ИНФРА», 1999.- 344с.

скачать реферат
1 2 3
Рефераты / Менеджмент /