Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВРА МЕНЕДЖМЕНТУ

студента факультету Економіки та Управління спеціальності менеджмент у виробничій сфері Васильківського Владислава Сергійовича /прізвище, ініціали, підпис/

Тема: Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

Науковий керівник Щербина О. В.

Робота допущена до захисту Завідувач кафедри канд.екон.наук, доцент Соболь С.М.

КИЇВ-1999 ЗМІСТ

Вступ 3 І. Теоретико-методологічні основи формування товарного асортименту підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки 5 1.1. Економічна сутність та види товарного асортименту 5 Глибина 7 1.2. Перспективний товарний асортимент як складова частина економічної стратегії підприємства 9 1.3. Методичні підходи щодо формування перспективного товарного асортименту 15 ІІ. Аналітична оцінка базового товарного асортименту та обгрунтування механізму його формування на перспективу 28 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства-обєкту дослідження 28 2.2. Аналіз результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства 41 2.3. Аналіз існуючого товарного асортименту підприємства 47 2.4. Обгрунтування механізму формування перспективного товарного асортименту підприємства 53 Заключення 62 Список використаної літератури 64 ДОДАТКИ…………………………………………………………………………….67

Вступ Порівняно нещодавно на Україні, та і в інших колишніх державах соцтабору, діяла командно-адміністративна система господарювання. Підприємства знаходились в прямому підпорядкуванні відповідних міністерств і відомств. В порядку наказу підприємства одержували контрольні цифри для укладання своїх планів по випуску продукції, собівартості продукції, використання фінансів. Керівництво підприємства чітко знало, які види продукції та в якому обсязі будуть випускатися найближчим часом. Аналогічно здійснювалося і матеріально-технічне забезпечення та збут продукції. Заздалегідь були відомі постачальники сировини і матеріалів, споживачі готової продукції. Актуальність даного дослідження визначається тим, що в умовах ринкової економіки цілеспрямоване формування перспективного товарного асортименту підприємства є одним їз засобів підвищення конкурентоспроможності підприємства. В нинішній час, в умовах ринкової економіки, підприємства отримали можливість самостійно формувати свою економічну стратегію, тобто знайти відповіді на наступні питання: які види продукції виробляти, в якій кількості, як і якими засобами, для кого і коли виробляти. Однією з основних задач є формування товарного асортименту продукції. Підприємство повинно мати перелік певних номенклатурних позицій продукції, що користуються потенційним попитом на ринку і забезпечать виживання підприємства в довгостроковому періоді. Мету даного дослідження полягає в розгляді методологічних основ та практичних аспектів побудови товарного асортименту підприємства.. Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання: - розгляд понять номенклатури та асортименту; - характеристика видів асортименту; - розгляд поняття перспективного товарного асортименту як складової частини економічної стратегії підприємства; - визначення методів формування товарного асортименту та засобів його розширення, на основі даних, отриманих на підприємстві-обєкті дослідження; - здійснення оцінки базового товарного асортименту підприємства та внесення пропозицій щодо формування перспективного товарного асортименту. В якості обєкту дослідження виступає київське Відкрите Акціонерне Товариство “Електроприлад”. В результаті політичних і економічних змін в державі підприємство отримало господарську самостійність і розпочало формування свого портфеля замовлень на випуск продукції на власний розсуд. Теоретико-методологічною основою даного дослідження є положення сучасної економічної теорії, що відноситься до формування перспективного товарного асортименту підприємства. В ході дослідження вивчено та узагальнено вітчизняні та закордонні літературні джерела з питань, що стосуються методів формування перспективного товарного асортименту та засобів його розширення, а також данні статистичної звітності підприємства-обєкта дослідження. Структура роботи складається з вступу, двох розділів, заключення, списку літератури та додатків. У вступній частині визначені актуальність дослідження, його мета та задачі, обєкт дослідження, методологічна та інформаційна база. В першому розділі розкрита суть понять номенклатури та асортименту, визначені методи формування перспективного товарного асортименту підприємства. В другому розділі на основі даних по підприємству-обєкту дослідження показано механізм формування перспективного товарного асортименту підприємства. В заключенні сформульовано основні результати дослідження, узагальнено висновки та пропозиції. І. Теоретико-методологічні основи формування товарного асортименту підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки

1.1. Економічна сутність та види товарного асортименту

Будь-яке підприємство, що виробляє яку-небудь продукцію або надає послуги, має свою номенклатуру продукції та свій асортимент. Номенклатура продукції - це перелік найменувань виробів, завдання по випуску яких міститься в плані виробництва продукції. Асортимент - це сукупність різновидів продукції за марками, найменуваннями, розмірами, типами, сортами, що відрізняються відповідними техніко-економічними показниками. Асортиментна політика система заходів, по визначенню переліку товарних груп, які мають найбільшу перевагу для успішної діяльності на ринку, і які забезпечують економічну ефективність діяльності підприємства в цілому.[5, с. 75] Основними задачами асортиментної політики є: 1. Задоволення потреб споживачів; 2. Завоювання нових покупців; 3. Оптимізація фінансових результатів підприємства; Отже, - задоволення потреб споживачів. Потреба споживачів - величина змінна. Вона залежить від цілого комплексу факторів, які впливають на неї. Це і соціальний статус, і рівень доходів населення, очікування, і навіть смаки, які є різні у кожної людини. Отже, підходити до розробки асортименту і номенклатури продукції чи послуг також потрібно комплексно і всебічно, з урахуванням всіх вище перерахованих факторів. Підприємство нездатне задовольняти потреби усіх верств населення одночасно. Виходячи на ринок, воно обирає сегмент господарювання і тим самим обирає контингент споживачів, який має свої особливості. Асортимент і номенклатуру потрібно розробляти з максимальним врахуванням цих особливостей, і навіть більше того. Це дасть можливість розширити ринки збуту і завоювати нових покупців. Завоювання нових покупців можливе лише у випадку стійкої позиції підприємства на ринку, досконалої рекламної кампанії та гарної репутації, і, звичайно, можливості задовольнити потреби нових споживачів. Ефективне впровадження і здійснення політики завоювання

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя
Рефераты / Менеджмент /