Внешне экономическая деятельность

продукції концентрується в межах однієї країни, не базуючись на реально спеціалізованих підприємствах з високим рівнем техніки і технології, то така концентрація не може вважатися ефективною, позаяк вона не веде до випуску конкурентоспроможної продукції і може призвести до серйозних економічних провалів. Міжнародна кооперація за своєю економічною природою уявляє собою продуктивну силу, що дозволяє досягати намічуваного суспільно корисного результату у сфері виробництва, наукових досліджень, збуту при менших затратах живої та уречевленої праці порівняно з необхідними для досягнення подібного результату у випадках, коли учасники діють поодинці. За сучасних умов можна виділити наступні форми міжнародної кооперації : · спільне виробництво; · підрядна кооперація; · поставки у рамках ліцензійних угод; · доповнення виробничих потужностей партнера; · поділ виробничих програм (спеціалізація); · організація спільних підприємств. “Міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва більш розвинута форма міжнародного поділу праці. Оскільки являє собою взаємоувязаний процес спеціалізації окремих країн, обєднань, фірм і підприємств на виробництві окремих продуктів або частин продукції з кооперуванням виробників для спільного випуску кінцевого товару. Проте ця форма в першу чергу повинна базуватися на використанні прямих виробничих звязків, тісній взаємодії національних наукових і виробничих потенціалів, підвищенні рівня концентрації виробництва”[Cоколенко,76]. Інтеграція України до системи світового господарства можливо тільки за умови успішного залучення її економічних субєктів до міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва в якості необхідних ланок світогосподарських звязків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Внешнеторговые сделки / Составитель И.С.Гринько.- Сумы: Фирма “Реал”, 1994. 464 с. 2. Гальчинський, Анатолій. Теорія грошей : Навч. посібник. К.:Основи, 1998. 415 с. 3. Іванов В.М. Гроші та кредит : Курс лекцій. К.: МАУП, 1999. 230 с. 4. Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. К.: Либра, 1994. 191 с. 5. Онищенко В. Сучасні проблеми зовнішньоекономічної діяльності України // Економіка України. 1996. - № 2. С.14-23. 6. Основы внешнеэкономических знаний : Словарь-справочник / С.И.Долгов, В.В.Васильев, С.П. Гончарова и др. М.: Высш. шк., 1990 432 с. 7. Соколенко С. Програма спецкурсу з основ ринкових відносин і підприємництва. Теорія ринкової економіки і практика переходу України до ринку. Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність // Економіка України. 1993. № 3. С.75-82.

скачать реферат
1 2 3
Рефераты / Международные отношения /