Auto bazes materiali - tehniska sagade

Ievads

Šajā darbā runa būs par LR IeM autobāzes materiāli-tehnisko apgādi un daļēji par šī uzņēmuma noliktavas darbu. Dotais uzņēmums ir samērā svarīgs saimniecisks elements Iekšlietu ministrijas struktūrā, jo nodrošina policijas darbu ar transportu, kā dienesta tā arī saimniecisko. Pats transporta nodrošināšanas būtība slēpj (ietver) sevī plašu funkcijas spektru, kas ietilpt dotajā uzņēmumā: 1. Materiāli-tehniskais un uzskaites-kontroles autotransporta nodrošinājums: · Autotransporta nodrošina, kas realizējas daudzstāvīgā dzelzsbetona slēgtā tipa apkurināmā celtnē, kur automašīnas ir pasargātas no ārējo spēku iedarbības; · Autotransporta tehniskās apkalpes nodrošināšana, kas aizņem gandrīz visas celtnes 1. Stāvu, kurā ietilpst savs diagnostikas centrs, remonta zona virpošanas un krāsošanas cehs; · Nodrošinājums ar degvielu eļļošanas materiāliem; · Ikdienas transporta aprūpe sava mazgātuve; · Uzskaite, plānošana un autotransporta kontrole, tai skaitā savlaicīga autotransporta tehniskās apskates iziešana, tehniskā aprūpe. 2. Ražošanas kompleksa nepārtrauktas darbības materiāli tehniskais un uzskaites kontroles nodrošināšana: · Dažādo remontu nodrošināšana kompleksa iekšienē; · Degvielas uzpildes stacijas nepārtrauktas darbības nodrošināšana kompleksa iekšienē; · Kurinātavas ceha nepārtrauktas darbības nodrošināšana; · Remonta diagnostika līnija, mazgātuve nepārtrauktas darbības nodrošinājums, kā arī autobāzes darbība kopumā. Liela daļa šo funkciju attiecas uz materiāli-tehnisko sagādi un attiecīgi saistītas ar noliktavu materiāli tehnisko sagādi un tātad ar preču materiālo krājumu glabāšanu, kas savukārt nodrošina visu autotransporta kompleksu ar nepārtrauktu darbību, par ko arī sīkāk vēl būs runa. Auto bāzes materiāli tehniskā sagāde

Materiāli tehniskā apgāde īstenojas caur sagādes daļu, kas ciešā sadarbībā strādā ar autobāzes noliktavu. Sagādes nodaļā ir 2 cilvēki: sagādes priekšnieks, kas savukārt plāno autobāzes materiāli tehnisko nodrošinājumu ar vajadzīgajām detaļām. Visas materiāli tehniskās rezerves ienākot tiek formulētas caur noliktavu, kur tās vai nu paliek, iet tālāk uz pieprasīto vietu (remonta zonu, krāsošanas cehu, vai piemēram, mazgāšanas līdzekļi uz automobiļu mazgātuvi). Materiāli tehniskās sagādes hierarhijas struktūru var attēlot shēmā (zīm. ¹ 1).

Atšifrēsim bultiņas: Autobāzes administrācijas augšējais posms vienmēr pieņem lēmumu par šādu vai tādu materiāli tehniskā kompleksa apgādi, tāpēc zīmējumā parādīta vadības ačgārnā saite ar autotransporta kompleksu kopumā un daļēji ar ekspluatācijas nodaļu, tā kā tā savukārt savlaicīgi dara zināmu vadībai par amortizācijas nodilumiem. Vadība pieņem tālāko lēmumu un dod sagādes priekšniekam uzdevumu par materiāli tehnisko rezervju sagādi. Tālāk sagādes priekšnieks kopā ar sagādnieku nonāk noliktavā, kur tos pieņem un tie paliek tur līdz pieprasījumam. Ačgārnā saistība starp autotransporta saimniecības kompleksu, noliktavu un sagādes nodaļu ir tāpēc, ka pieņem pieprasījumu, pārrunā vajadzību ar kompleksa vadību un pēc tam pieņem lēmumu par turpmākām darbībām. Noliktavas struktūra

Rezervju glabāšana autobāzē sadalīta 3 bāzēs:

· 1-ā noliktava; · 2-ā noliktava; · starpnoliktava vai rezervju noliktava, kas jau bijusi lietošanā.

Par katru noliktavu atbild 1 atbildīgā persona, kas ved rezervju uzskaiti. Uzskatāmības labāk skatam noliktavas un sadales plānu (2. zīm).

Jāatzīmē, ka visas noliktavas racionāli izvietotas autobāzes teritorijā, ar ko nodrošinās to vislielāko funkcionālo efektivitāti.

1-ā noliktava

Pirmā noliktava sastāv no 3 apakšnoliktavām ar to kopējo kvadratūru, apmērām 835 kv. m. 1-ās noliktavas administratīvās telpas atrodas vienā no 1.2 apakšnoliktavām, kas aprīkota ar darba galdiem, bāzes uzskaites kartotēku, kompjuteru, kurā atrodas visu noliktavu uzskaites žurnāls. Noliktava atrodas remonta zonas tuvumā, kas nodrošina ātru vajadzīgo rezerves daļu piegādi.

2-ā noliktava

2-ā noliktava sastāv no 2 apakšnoliktavām ar kopējo platību ap 250 kv. m. Administratīvās telpas, kur tiek uzskaitītas preču materiālās rezerves, atrodas 1. Stāvā, blakus remonta zonai. Šajā telpā tiek reģistrēta arī starpnoliktavas uzskaite.

Starpnoliktava

Starpnoliktava ir autobāzes noliktavu trešais posms un tur glabājas lietoto automobiļu rezerves daļas; piemēram rezerves daļas no norakstītam automašīnām, pēc lielu avāriju automašīnu rezerves daļas, bet kuras vēl ir lietojams. Tā sastāv savukārt no 2 apakšnoliktavām, ar kopējo plātību apmēram 560 kv. m. Rezumējot iepriekš teikto varam ka Iekšlietu daļas autobāzes kopējā plātība ierīkota iekšējo vajadzību apmierināšanai un preču materiālu glabāšanai kā speciālām tā arī saimnieciskām vajadzībām. Noliktavu sektors izvietots pa visu autobāzes teritoriju un nodrošinātu maksimāli ērtu piekļūšanu preču materiālajām rezervēm, kas gala rezultātā nodrošina vislabāko (optimālāko) visa autotransporta kompleksa funkcionēšanu. Preču materiālo rezervju uzskaite glabāšana un kustība. Preču materiālo rezervju uzskaite tiek vesta katrā noliktavā atsevišķi. To dara atbildīgā persona. Pamatā preču materiālās rezerves glabājas speciālās stelažu šūniņu konstrukcijās, kur katrai šūniņai ir savs numurs, kas ir identisks noliktavas uzskaites kartiņai (skat. pielikumu). Uzskaites kartiņā tiek norādīta visa informācija par glabājamo vienību, kā arī norāde no kā saņēma un kam nodota. Preču materiālās rezerves nonāk noliktavā ar pavadzīmi, kur tām turpmāk nāk līdz jauna materiālās uzskaites kartiņa. Bet, ja noliktavā šāda vienība jau ir, tad to pieraksta esošajā. Tālāk informācija tiek ierakstīta kompjuterā, uzskaites grāmatā. Noliktavas vienības saņemšanās funkciju izpilda persona, kas tieši saistīts ar izrakstīto no noliktavas vienību. Štata darbinieks pirms vienības saņemšanas no noliktavas uzraksta pieprasījumu, ko paraksta attiecīgā atbildīgā persona. Remonta zonas štata darbinieks pirms vienības saņemšanās no noliktavas saskaņo to ar meistaru, remonta zonas priekšnieku vai tā vietnieku un raksta pieprasījumu, atkarībā no pieprasītās vienības tipa un to paraksta attiecīgais atbildīgais darbinieks. Pielikums

Noliktavu izvietojuma shēma autobāzes teritorijā:

Piemēram 1.2 noliktavu shēma

ńźą÷ąņü šåōåšąņ
1
Šåōåšąņū / Ģąšźåņčķć /