Анализ и аудит финансовой отчетности предприятия

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту в промисловості

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА НА ТЕМУ: «МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА».

ВИКОНАЛА: Студентка 5-го курсу Спец.8106/1 гр. 1 Міхіна О.С.

ПЕРЕВІРИВ: Добровський М.В.

КИЇВ 99 ЗМІСТ.

Вступ.

1. Фінансова звітність підприємства як обєкт аналізу і аудиту. 1.1. Склад, структура та порядок формування фінансової звітності. 1.2. Перспективи вдосконалення фінансової звітності підприємства в країні.

2. Методика аналізу фінансового стану підприємства. 2.1. Загальний аналіз фінансового стану підприємства. 2.2. Аналіз платоспроможності підприємства. 2.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 2.4. Шляхи вдосконалення аналізу фінансового стану підприємства

3. Методика аудиту фінансової звітності. 3.1. Теоретичні основи аудиту фінансової звітності підприємства. 3.2. Аудит балансу підприємства. 3.3. Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості. 3.4. Аудит фінансових результатів підприємства. 3.5. Документальне забезпечення аудиту.

4. Аналіз і аудит фінансової звітності в умовах функціонування АРМ.

Висновки.

Література.

Додатки.

ВСТУП.

В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого субєкта являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб) ,які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказанні особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства. Основним інструментом для цьогослугує економічний аналіз,за допомогою якого можна обєктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини обєкта, що аналізують : охарактеризувати його платоспроможність ,ефективність і прибутковість діяльності ,перспеутиви розвитку ,а потім по його результатам прийняти обгрунтовані рішення. Економічний аналіз являє собою процес ,побудований на вівченні даних про фінансовий стан підприємства і результатах його діяльності в минулому з метою оцінки майбутніх умов і результатів діяльності. Таким чином ,головною метою економічного аналізу є зниженя неминучої невідомості, повязаної з прийняттям економічних рішень, орієнтованих на майбутнє. Економічний аналіз дає можливість оцінити: n майновий стан підприємства n степінь підприємницького ризику,наприклад,можливість погашення зобовязань перед трейтіми особами n достатність капіталу для поточної діяльності і догосторокових інвестицій n потребу в додаткових джерелах фінансування n здатність до нарощування капіталу n раціональність залучення займаних коштів n обгрунтованість політики розподілу і використання прибутку n обгрунтованість вибору інвестицій та ін. Сучасний економічний аналіз має певні відмінності від традиційного аналізу фінансово-господарської діяльності. Насамперед це повязана із зростаючим впливом зовнішнього середовища на роботу підприємства. Посилилась залежність фінансового стану господарського обєкту від зовнішніх економічних процесів, надійності контрагентів (постачальників і покіпців) ,ускладнення організаційно-правових форм функціонування. В результаті інструментарій сучасного економічного аналізу розширюється за рахунок нових прийомів і зособів, які дозволяють враховувати ці явища. Не дивлячись на значну невизначеність в роботі підприємств, в останій час посилюється роль прогнозного аналізу, який дозволяє складати бізнес-плани. Намагаючись вирішити конкретні питання і отримати кваліфікованк оцінку фінансового положення, керівники підприємств все частіше прибігають до допомоги економічного аналізу. При цьому, як правило, вже незадовільняються констатуванням виличини показників звітності, а розраховують отримати конкретне заключення про дотатність платіжних засобів,нормальних співвідношень власного і залученого капіталу,швидкості обігу капіталу і причинах її зміни, типах фінансування тих чи інших видів діяльності. В цих умовах змінюється роль бухгалтерії, в чиї функції все частіше входить не лише ведення поточного обліку і складання звітності, а і економічний аналіз виключно в цілях управління підприємством. Задовільнити нові вимоги адміністрації може лише бухгалтер-аналітик, який здатний розібратися в економіці підприємства, виявити всі її хворі місця на основі фінансово-облікових даних, зрозуміло і чітко встановити міри впорядковуючого характеру. Аналіз фінансового стану підприємства є важливим розділом економічного аналізу. На сучасному етапі аналіз фінансового стану підприємства знаходиться в поступовому розвитку і вдосконаленню, але аналіз фінансового стану сучасний ще не відповідає повністю новим вимогам проведення фінансової роботи підприємства. В ринкових умовах слово діяльність підприємства нпбуває нових форм і направлень. Внаслідок цього і фінансовий стан підприємства аналізується звимогами цих змін. Існують складності проведення аналізу фінансового стану ,що обумовлено: 1. нестабільністю економіки 2. кризовим станом В умовах постійної зміни інформації богато фінансово-економічних показників розрахованих на певний час , можуть надалі загубити свою цінність для аналузу у звязку з нестабільністю національної валюти, по якій розраховувався цей показник. Повну перешкоду аналізу фінансового стану підприємства дають : -різні форми власності,наприклад, чимало показників ,що характеризують фінансовий стан акціонерних підприємств не можуть бути розраховані по причині відсутності або слабкогорозвитку у державі ринку цінних паперів, де б оберталися акції цих підприємств і по яким можна б було судити про положення емітентів. -нестабільність законодавчої бази (фінансовогоі податкового права), це також ускладнює проведення аналізу фінансового стану підприємства. У вітчизняній економічній науці недостатньо приділялось уваги проведенню аналізу фінансового стану, так як наукрва праця в цій області губить свою актуальність ще до видання. Основним завданням проведення економічного аналізу є оцінка результатів господарської діяльності за попередній та поточні роки, виявлення факторів , які позитивно чи негативно вплинули на кінцеів показник роботи підприємства, прийняти рішення про визнання структури балансу задавільною (незадовільною), а підприємство платоспроможним (неплатоспроможним) та подання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо доцільнлсті внесення цього підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій. При написанні дипломної роботи мною були використані звітні дані орендного підприємства “Сузіря”. Орендне підприємство “Сузіря” створено у порядку реорганізації їдальні АНТК ім. Антонова 25.02.92р. ОП являється юридичною особою і діє на підставі Статуту і законодавства України. Містцезнаходження підприємства: м. Київ, вул. Туполева 1. Метою ОП являється насичення ринку хлібобулочними і кондитерськими виробами, діяльність у сфері громадського харчування на території АНТК. ОП являється

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /