Облік валютних операцій

ЗМІСТ Вступ. 1.Економічна сутність та види валютних операцій в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. 1.1. Формування валютних операцій, їх сутність , роль та механізм регулювання. 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд теоретичної літератури з питань обліку та контролю валютних операцій. 1.3.Організаційно-економічна характеристика Глухівецького гірни- чо-збагачувального каолінового комбінату. 2. Характеристика системи бухгалтерського обліку валютних операцій. 2.1. Документальне оформлення обліку валютних операцій підприємства. 2.2. Розробка системи обліку валютних операцій в умовах його трансформації. 2.3. Облік експортно-імпортних операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності. 2.4. Облік бартерних операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 3. Розробка системи економічного аналізу та контролю валютних операцій підприємства. 3.1. Методичні прийоми та інформаційне забезпечення дебіторської заборгованості у зовнішньоекономічних розрахунках.. 3.2. Організація та методика проведення контролю та аналізу валютних операцій. 4. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні валютними операціями. 4.1. Характеристика автоматизованих систем автоматизації операцій обліку , аналізу та контролю валютних операцій. 4.2. Алгоритм розв”язання задачі автоматизації обліку, аналізу і контролю валютних операцій, характеристика і призначення результатної інформації. Висновки та пропозиції. Перелік використаних джерел. Додатки.

Вступ

Однією з основних закономірностей сучасної епохи є зростання ролі зовнішньоекономічних зв”язків у народному господарстві кожної держави. Господарське зближення націй все відчутніше впливає на темпи і характер економічного та соціального розвитку , на загальну політичну обстановку у сучасному світі, відкриває нові можливості для практичного мирного співробітництва країн. Ставши незалежною державою, Україна тільки входить у систему світового господарства і від того, як цей процес буде відбуватися, залежить не тільки і не стільки динаміка зовнішньоекономічних зв”язків, скільки можливість її економічного та соціального розвитку як органічної підсистеми світової економіки. У процесі інтеграції у світовий економічний простір суб”єкти господарювання України відчувають великі труднощі, які спричинені не лише внутрішніми, але і зовнішніми чинниками. Часто виникають запитання, як визначити ефективність операції, як відобразити її в бухгалтерському обліку, дотримати чинне законодавство щодо податків та валютного регулювання. Правильна організація зовнішньоекономічних зв”язків дає змогу нашій державі утвердитися на світовому рівні. Правильне ведення обліку валютних операцій дасть змогу дотримати чинне Законодавство України щодо податків та валютного регулювання , уникнути негативних явищ. Метою дослідження даної теми є виявлення можливостей покращення ведення бухгалтерського обліку валютних операцій, виявлення недоліків щодо ведення обліку на підприємстві та розробка пропозицій щодо удосконалення обліку, контролю та аналізу валютних операцій. Інформаційною базою дослідження послужила організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та стан внутрішньогосподарського контролю за діяльністю підприємства. Провести дослідження даної теми нам допомогли діючі законодавчі акти, інструктивні матеріали, публікації різного рівня, матеріали науково-дослідницьких установ. При досліджені даної теми використовувались наступні методичні прийоми: загальнонаукові ( аналіз та синтез, індукція та дедукція, аналогія та моделювання, системний аналіз), власні методичні прийоми, органолептичні (інвентаризація, контрольні заміри робіт, вибіркові та суцільні спостереження), розрахунково-аналітичні (економічний аналіз, статистичні розрахунки, економіко-математичні методи), документальні ( дослідження документів, камеральні перевірки, нормативно-правове регулювання), узагальнення результатів дослідження (групування недоліків, документування результатів), прийняття рішень. Об”єктом дослідження нашої теми є облік, контроль та аналіз валютних операцій на виробничому підприємстві Глухівецький гірничо-збагачувальний каоліновий комбінат, яке на даний час здійснює переєстрацію пидприємства на виробничо-комерційне підприємство “Регул”. Практична цінність роботи полягає в розробці пропозицій по удосконаленню ведення бухгалтерського обліку на досліджувальному підприємтсві, пропозицій по удосконаленню внутрішньогосподарського контролою за діяльністю підприємства. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та пропозицій, виконана на сторінках, включає 15 додатків.

1. Економічна сутність та види валютних операцій в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

1.1. Формування валютних операцій, іх сутність, роль та механізм регулювання.

Сучасний валютний ринок становить собою систему механізмів, функціонування яких покликане забезпечити купівлю і продаж національних грошових одиниць та іноземних валют з метою їх використання для обслуговування міжнародних платежів. Найсуттєвішим функціональним призначенням валютного ринку є забезпечення реальної свободи та дій власника валюти. Ступінь зрілості валютного ринку визначається не тільки масштабами валютних операцій, але і його спроможністю повною мірою реалізувати саме цю функцію. Свобода вибору суб”єктів ринку пов”язана з їхнім прагненням отримати для себе у процесі здійснення валютних операцій певні матеріальні вигоди, виражені у відповідному доході. Невід”ємним атребутом валютного ринку є присутність функціональних елементів його регулювання. Сучасний валютний ринок-інситутуційно регульований. Уся система міжнародних валютних орнанізацій , союзів і угод , діючих на міждержавній основі, а також система страхування від валютного ризику являють собою відповідні атребути валютно-ринкової діяльності. Дамо визначення таким поняттям, як валютні цінності та валютні операціїї. Валютні цінності-це : · валюта України-грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах , що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього , але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках і банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України; · платіжні документи та інші цінні папери, акредитиви, чеки, депозитні сертифікати , інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України; · іноземна валюта- іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу , кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових одиницях, що перебувають на рахунках

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /