Учет основных средств в бюджетных учреждениях

або інших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності; · особи, на яку покладено відповідальність за збереження основних засобів; · інших посадових осіб (на розсуд керівника установи).

Для участі в роботі комісії по встановленню непридатності автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників та інших основних засобів, які перебувають під наглядом Державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта. У тих установах, де технічне обслуговування здійснюється своїми штатними спеціалістами, акт чи довідка готуються ними. У цьому випадку до складу комісії входить відповідний спеціаліст даної установи.

Постійно діюча комісія установи:

а) проводить огляд основних засобів для складання акта на їх списання, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, поетапні плани, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку; б) встановлює неможливість відновлення і подальшого використання об'єкта в даній установі та вносить пропозиції про його продаж, передачу чи списання; в) встановлює конкретні причини списання об'єкта: фізичне або моральне зношення, реконструкція, порушення нормальних умов експлуатації, аварія та інше; г) встановлює осіб, з вини яких трапилося передчасне вибуття основних засобів із експлуатації; д) встановлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списаного об'єкта і проводять їх оцінку; є) здійснює контроль за вилученням із списаних основних засобів придатних вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу, та контролює їх здачу на відповідний склад.

У тих випадках, коли обладнання списується у зв'язку з будівництвом нових, розширенням, реконструкцією та технічним переоснащенням діючих об'єктів, комісія перевіряє його наявність у плані реконструкції та технічного переоснащення, затвердженому вищестоящою організацією, та робить в акті на списання посилання на пункт та дату затвердження плану.

За результатами обстеження комісією складаються акти на списання основних засобів за встановленими формами. В актах на списання вказуються дані, які характеризують об'єкт: рік виготовлення або будівництва, дата його отримання установою, первісна вартість (для проіндексованих - відновлювальна), сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених капітальних ремонтів та інше. В акті детально вказуються причини вибуття об'єкта, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів та обгрунтовується недоцільність і неможливість їх відновлення. При списанні із балансів установ та організацій основних засобів, які вибули внаслідок аварій, до акта про списання додається копія акта про аварію, де пояснюються причини, які викликали аварію та вказуються заходи, прийняті щодо винних осіб.

Складені комісією акти на списання основних засобів затверджуються керівником установи.

Списання з балансів основних засобів проводиться в наступному порядку:

а) з балансів бюджетних установ, які утримуються за рахунок державного бюджету: · вартістю за одиницю в розмірі до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - з дозволу керівника установи; · вартістю за одиницю в розмірі від 150 неоподатковуваних мінімумів до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - з дозволу вищестоящої організації; · вартістю за одиницю в розмірі понад 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - з дозволу міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади; б) з балансів бюджетних установ, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів: · вартістю за одиницю в розмірі до 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - керівниками установи, які є розпорядниками коштів; · вартістю за одиницю в розмірі від 75 неоподатковуваних мінімумів до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з дозволу вищестоящої установи; · вартістю за одиницю в розмірі понад 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - з дозволу місцевої державної адміністрації.

Списання основних засобів з балансів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій - проводиться з дозволу їх керівника, незалежно від їх вартості.

Усі деталі, вузли і агрегати розібраного та демонтованого обладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання, а також матеріали, отримані від ліквідації основних засобів, оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та матеріали оприбутковуються як вторинна сировина і обов'язково здаються установі, на яку покладено збір такої сировини. Вилучені після демонтажу основних засобів деталі і вузли, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, відповідно до "Положення про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння" від 23.06.94 р. N 54/11/161/91/15, затвердженого Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Державним комітетом України із матеріальних ресурсів, Національним банком України, Держріддорогметом та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 9.07.94 р. N 158/367, підлягають здачі на спеціалізовані підприємства України, що здійснюють приймання та переробку відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Деталі та вузли, які не використовуються в даній установі для ремонту машин, інструментів, приладів, обладнання, виготовлені із кольорових металів, підлягають обов'язковій здачі установам, на які покладено збір такої сировини. За наявності відомчих або централізованих пунктів по збиранню і демонтажу техніки, апаратури, приладів та інших виробів останні здаються без демонтажу, цілим комплексом. Згідно до інструкції № 126/137 від 02.12.98 р., забороняється знищувати, викидати, здавати в лом із кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення і одночасного оприбуткування цінних деталей. Безоплатна передача, списання і реалізація техніки, апаратури та інших основних засобів за цінами нижчими від вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в них, забороняється. Розбирання та демонтаж основних засобів, які втратили своє виробниче значення або стали непридатними, проводиться тільки після затвердження у встановленому порядку акта про їх списання.

Посадові особи, винні у порушенні зберігання основних засобів та в безгосподарному ставленні до них (знищенні, підпалюванні та ін.), притягаються до відповідальності у встановленому законодавством порядку. Визначення сум збитки здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. N 116 "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" та Закону

скачать реферат
1 2 3 4
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /