Бухгалтерський облік

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни:

“Бухгалтерський облік”

Виконав:Рецензент:

Київ - 2002

Зміст

1. Облік фінансових результатів, фондів, резервів. 22.Облік бартерних операцій. 93.Задача174.Список використаної літератури18

1. Питання 1. Облік фінансових результатів, фондів, резервів.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

П О Л О Ж Е Н Н Я

N 87 від 31.03.99 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 21 червня 1999 р. vd990331 vn87 за N 397/3690

Затверджено Наказ Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87 ( z0391-99 )

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 37 ( z0162-00 ) від 24.02.2000 N 131 ( z0359-00 ) від 14.06.2000 N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 N 583 ( z1056-01 ) від 18.12.2001 )

Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей. 2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про фінансові результати підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). 3. Особливості складання консолідованого звіту про фінансові результати визначаються окремим Положенням (стандартом). 4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають таке значення: Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників). Збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати. Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. Метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування. Надзвичайна подія - подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді. Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Асоційоване підприємство - підприємство, в якому інвестору належить блокувальний (більше 25 відсотків) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора. 5. Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період. 6. Форма Звіту про фінансові результати є додатком до цього Положення (стандарту). Для малих підприємств може передбачатися скорочена форма звіту про фінансові результати.

Визнання доходів і витрат

7. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників). 8. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). 9. Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у Звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди. 10. Витрати слід негайно відображати у звіті про фінансові результати, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами підприємства. 11. Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами). Показники про непрямі податки, вирахування з доходу, собівартість, витрати і збитки наводяться у дужках. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 )

Визначення прибутку (збитку) за звітний період

12. Доходи і витрати, які відповідають критеріям, викладеним вище, наводять у Звіті про фінансові результати з метою визначення чистого прибутку або збитку звітного періоду (крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають винятки з цього правила). 13. У статті "Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається загальний доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 131 ( z0359-00 ) від 14.06.2000, N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 ) 14. У статті "Податок на додану вартість" відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 15. У статті "Акцизний збір" підприємства - платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 16. Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку звіту про фінансові результати. Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у цьому рядку наводять виплати страхових сум та страхових відшкодувань. ( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 ) 17. У статті "Інші вирахування з доходу" відображаються

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /