Облік і аналіз фінансових результатів

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

“ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ”

ДИПЛОМНА РОБОТА

НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА З ЕКОНОМІКИ ЗА ПРОГРАМОЮ “ОБЛІК І АУДИТ”

Дипломна робота Науковий керівник допущена до захисту рішенням кафедри від “____” травня 1999р. протокол № _____

Керівник програми Спеціаліст здав роботу на кафедру “____” травня 1999 року _________________ ______________________

Кременчук 1999

В І Д Г У К на роботу студента по темі: “Облік і аналіз фінансових результатів та використання прибутку”.

Дипломна робота написана на тему, актуальність якої виражається значенням фінансових результатів та використання прибутку для виробничої діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання. Позитивною рисою є те, що дипломна робота охоплює комплекс питань з обліку фінансових результатів, починаючи з їх оцінки, факторів формування прибутку та його ефективного використання. Дипломант детально описує методику, техніку ведення обліку фінансових результатів, які мають бути відображені в обліку незалежно від того, на якому підприємстві він ведеться. Детальний аналіз проведений дипломантом, базується на даних Товариства з обмеженою відповідальністю . Висвітлення питання про поняття аудиту фінансових результатів. Питання автоматизації обліку фінансових результатів та використання прибутку свідчать про розуміння студента автоматизованого бухгалтерського обліку. Впровадженна автоматизація бухгалтерського і управлінського обліку підприємства, але дещо подано скорочено. Робота оформлена згідно методичних рекомендацій, має багато ілюстративного матеріалу і необхідні додатки. Таким чином, дипломна робота “Облік і аналіз фінансових результатів та використання прибутку” відповідає вимогам і пропонується до захисту перед ДЕК на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за програмою “Облік і аудит”. Науковий керівник

А Н О Т А Ц І Я.

Дипломна робота освітлена на - сторінках, і включає таблиць, схем, додатків. Обєктом дослідження даної роботи є фінансові результати та використання прибутку, їх облік, аудит, аналіз. Метою роботи є: · Ознайомлення з формуванням фінансових результатів і завданням аналізу прибутку; · Вивчення обліку фінансових результатів та використання прибутку; · Вивчення сутності аудиту та оцінки фінансових результатів на підприємстві; · Аналіз балансового прибутку; · Прибутку від реалізації; · Аналіз розподілу і використання прибутку; · Аналіз рентабельності та ділової активності. Розглянуто облік в умовах автоматизованої обробки даних. Результатом дипломної роботи є пропозиції по удосконаленню обліку та отримання прибутку.

З М І С Т Стор.Вступ.І.Організація обліку і аналіз фінансових результатів та використання прибутку в сучасних умовах господарювання.1.1.Обліку фінансових результатів в сучасних умовах господарювання.1.2.Система формування фінансових показників.1.3.Формування фінансових результатів і задачі аналізу прибутку.1.4.Значення фінансового аналізу в діяльності підприємств України.1.5.Особливості аналізу фінансових результатів в умовах інфляції.ІІ.Облік фінансових результатів діяльності та використання прибутку товариства с обмеженою відповідальністю .2.1.Економічна характеристика ТОВ .2.2.Звіт про фінансові результати.2.2.1.Облік фінансових результатів.2.2.2.Облік прибутків і здобутків від реалізації продукції.2.2.3.Облік інших позареалізаційних прибутків і здобутків.2.2.4.Облік операцій по використанню прибутку.2.3.Оподаткування прибутку.2.3.1.Облік розрахунків по податку на прибуток.ІІІ.Аналіз фінансових результатів діяльності.3.1.Аналіз рівня динаміки і структури фінансових результатів.3.2.Фактори формування балансового прибутку.3.2.1.Факторний аналіз балансового прибутку.3.2.2.Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.3.3.Аналіз рентабельності діяльності підприємства.3.4.Аналіз ділової активності.ІУ.Аудит фінансових результатів та використання прибутку.У.Автоматизація бухгалтерського і управлінського обліку підприємства.УІ.Заходи по удосконаленню бухгалтерського обліку і отримання прибутку.Висновки.Література.Додатки.

В С Т У П.

Процес переходу економіки України на ринкові відносини відбувається у складних умовах спаду виробництва та інформації, що негативно впливає на фінанси підприємств, спрямовує їх на вирішення сьогоденних завдань виживання, робить неможливим зміцнення фінансової бази на скільки-небудь віддалену перспективу. Про складний фінансовий стан у всіх галузях економіки свідчить значна кількість збиткових підприємств і організацій. Протягом 1998 року понад 50 відсотків підприємств були збитковими. Сума збитків одержаних ними становила 12 млрд.грн. [28]. Одним із факторів, що негативно впливає на фінансовий стан підприємств є несплата боргових зобовязань. Порівняно з початком року дебіторська та кредиторська заборгованість збільшилась в 1,4 рази. Загальна сума дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 1 грудня 1998 року становила відповідно 106,7 млрд.грн. та 148,2 млрд.грн. [28]. Основним джерелом інформації про фінансовий стан підприємства є бухгалтерська звітність, яка в ринковій економіці базується на узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, яка повязує підприємство з товариством та діловими партнерами-використовувачами інформації про діяльність підприємства. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів її виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Кожне підприємство здійснює діяльність, в результаті якої відбувається використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. При цьому виникають недоліки у використанні ресурсів, які і є обєктом економічного і фінансового аналізу. В умовах ринкової економіки фінансовий аналіз є однією із базових дисциплін, знання основ якої обовязково для всіх спеціалістів, зайнятих у сфері фінансів, обліку, аудиту, управління. З метою вивчення діючої системи обліку та аналізу фінансових результатів та використання прибутку, подальшого вивчення недоліків, впливу негативних чинників, вивчення можливостей вдосконалення обліку, контролю та аналізу, обрана тема “Облік і аналіз фінансових результатів та використання прибутку. Головним завданням дипломної роботи є: · Розглянути діючу систему обліку та аналізу фінансових результаів та використання прибутку; · На прикладі ТОВ показати документальне оформлення та відображення в обліку фінансових результатів та використання прибутку; · Провести фінансово-економічний аналіз та запропонувати заходи по їх вдосконаленню на збільшення прибутку та правильного його використання.

Досягти поставленої мети можливо лише за допомогою правильної організації бухгалтерського обліку, його постійного вдосконалення, впровадження міжнародного обліку та його автоматизації, проведення аналізу фінансових результатів та використання прибутку.

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /