Облік, аналіз та аудит товарних ресурсів підприємств

Міністерство оcвіти України Київський державний торговельно-економічний університет Кафедра бухгалтерського обліку ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: “Облік, аналіз та аудит товарних

ресурсів підприємств”

на матеріалах ТОВ “Гандикап”

Студент 3 курсу спеціальності - 7.050106 ”Облік і аудит” післядипломної oорми навчання ____________ Правдохін А. В.

Науковий керівник к.е.н., доцент ____________ Кравченко Г. О.

Київ 1999г. ЗМІСТ

Стор.ВСТУП 3ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ51.1. Економічна сутність та місце обліку, аналізу та аудиту в управлінні товарними ресурсами51.2. Економічно-правовий аналіз інформаційного забезпечення управління товарними ресурсами 111.3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства оптової торгівлі15ГЛАВА 2. Облік товарних ресурсів 212.1. Організація та методологія обліку товарних ресурсів 212.2. Облік товарних запасів оптового підприємства торгівлі та звітність матеріально-відповідальних осіб 262.3. Синтетичний облік надходження і реалізації товарів 2.4. Інвентаризація товарних запасів та облік її результатів 2.5. Облік переоцінки товарів31 36 39ГЛАВА 3. АНАЛІЗ ТА АУДИТ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ 413.1. Інформаційна база та основні методи економічного аналізу товарних ресурсів оптового підприємства413.2. Методика загального аналізу товарних ресурсів 443.3. Методика факторного аналізу товарних ресурсів503.4. Основні концепції методики зовнішнього аудиту товарних ресурсів.56ГЛАВА 4. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні товарними ресурсами.614.1. Склад і постановка задач614.2. Алгоритмізація задач обліку і аналізу товарних ресурсів634.3. Вихідні машинограми та їх використання в управлінні товарними ресурсами.65ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІІ73ЛІТЕРАТУРА79ДОДАТКИ81

ВСТУП

Нові економічні відносини проникають у всі сфери господарської діяльності підприємств України. Відбувається інтенсивний перехід діяльності економічних субєктів на ринкові відносини, в цих умовах у підприємств виникає необхідність активніше використовувати бухгалтерський облік, контроль та аудит, щоб контролювати та удосконалювати свою роботу. Ринкові відносини, які склалися, обєктивно вимагають зміни бухгалтерського обліку, контролю та аудиту, наблизив його максимально до міжнародних стандартів. Управління підприємством - складний і відповідальний процес, який має свою стратегію і тактику. Ряд керівників у своїй управлінській діяльності зосереджують увагу і основні зусилля на вирішенні повсякденних завдань, тактичних питань. Водночас має бути розумне чергування у вирішенні тактичних та стратегічних завдань. Дбаючи про поточну господарську діяльність, керівник підприємства, його власники, головні спеціалісти зобовязані постійно думати про перспективу підприємства. Тільки така система управління може бути основою успішного розвитку підприємства. Ефективне використання товарних ресурсів, чіткий облік - це необхідний елемент управління підприємства. Управління - це перш за все передбачати: хід виконання виробничої програми, відхилення від плану і завданих параметрів, відхилення у використанні виробничих ресурсів, напрямки перспективного розвитку підприємства після прийняття відповідних управлінських рішень. До елементів управління належать: - ПЛАНУВАННЯ - як процес визначення перспективних цілей та шляхів досяг-нення доставленої мети; - ОРГАНІЗАЦІЯ - як процес розподілу діяльності підприємства, визначення змісту роботи і делегування влади; - КОНТРОЛЬ - як процес виміру та оцінки реального стану виконання поставлених завдань в порівнянні із завданими параметрами, визначення відхилень та внесення коректив; - УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ - визначення потреб у трудових ресурсах, добір, прийняття на роботу, підвищення кваліфікації , тощо. - МОТИВАЦІЯ - управління поведінкою людей для досягнення доставленої мети. Відомо, що жодна система управління не може функціонувати без інформації. І в цьому відношенні саме облік забезпечує необхідну інформацію для реалізації всіх елементів управління. Таким чином, облік - це інформаційна система управління. Облік не пасивно відображає господарські процеси, що відбуваються на підприємстві, а активно впливає на них, контролює законність, доцільність і ефективність використання виробничих ресурсів. Роль обліку суттєво підвищується в умовах ринкової економіки, яка базується на різних формах власності, наявності підприємств різних форм власності, наявності підприємств різних форм господарювання та конкуренції товаровиробників. Мова йде про посилення контрольних функцій обліку, підвищення аналітичності та оперативності облікової інформації, своєчасне забезпечення необхідною інформацією всіх рівнів управління підприємством та прийняття управлінських рішень. Крім того, в ринкових умовах є багато зовнішніх користувачів, яким потрібна інформація про підприємство, його фінансовий стан і які зацікавлені в точності та відповідності такої інформації. Таким чином, бухгалтерський облік виконує в управлінні такі важливі функції, як інформаційну, контрольну, оціночну та аналітичну. Методологічно і організаційно бухгалтерський облік поділяється на фінансовий і управлінський. Це дві галузі єдиної системи обліку, кожна з яких має своє призначення і відіграє свою роль в управлінні підприємством, у забезпеченні необхідною інформацією різнопланових користувачів. Фінансовий облік - це сукупність правил та процедур, які забезпечують підготовку, оприлюднення інформації про результати діяльності підприємства (установи, організації) та його фінансовий стан відповідно до вимог законодавчих актів і стандартів бухгалтерського обліку. Організація фінансового обліку повинна забезпечити: повне і безперервне відображення усіх господарських операцій, які відбулися за звітний період: складання установленої фінансової (бухгалтерської) звітності; постачання необхідною та достовірною інформацією користувачів. Управлінський облік - це сукупність методів та процедур, які забезпечують підготовку і надання інформації для планування, контролю і прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством, установою організацією. Управлінський облік - це внутрішній облік, який ведеться для задоволення потреб у інформації керівництва всього підприємства та його структурних підрозділів. Товарно-матеріальні ресурси складають значну частину активів підприємства і відображаються в балансі серед оборотних (поточних) активів. Водночас вони мають суттєвий вплив на фінансові результати підприємства, займаючи здебільшого домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності. Тому питанню організації обліку товарно-матеріальних ресурсів завжди приділяється велика увага. Так, як товарні ресурси для оптового торговельного підприємства є основною статтею оборотних коштів, за рахунок яких в процесі торговельної діяльності (обороту) підприємство отримує прибутки, які є ціллю та основою життєдіяльності любого підприємства, то оперативний

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя
Рефераты / Бухгалтерский учет и аудит /