Кредитування банками підприємств та забезпеченння кредитів

Вступ. Наприкінці 80-х років Україна опинилася в стані глибокої соціальне - політичної кризи: країна, яка має великий виробничий та природний потенціал наблизилася до економічного краху. Життя наполягало на переході від існуючої десятиріччями тоталітарної економіки до нової економічної системи, яка б враховувала передовий досвід зарубіжних країн та національні особливості країни. Зрозуміло, що не здійснюючи реформ, Україна не мала б змоги вийти з цього глухого кута хоч на крок. На початку 90-х років, а саме із проголошенням незалежності України 24 серпня 1991 року, почався важкий шлях реформ. Перш за все потрібно було здійснити корінну перебудову банківської системи, тому що її роль в економіці країни можна порівнювати лише з кровоносною та нервовою системою організму людини. Другою необхідною умовою переходу до ринкової економіки стало реформування відносин власності, що дало поштовх до розвитку приватного сектору економіки, а саме малого та середнього бізнесу. Справа в тому, що значення малого та середнього бізнесу в економіці дуже велике. Без цієї сфери ринкова економіка ні функціонувати ні розвиватися не буде. Становлення та розвиток цієї сфери є одною з головних проблем економічної політики в умовах переходу від адміністративне - командної економіки до нормально функціонуючої ринкової. Отже сфера малого та середнього бізнесу в ринковій економіці є ведучим сектором, який визначає темпи -економічного росту, структуру та якість валового національного продукту. Беззаперечно те, що для розвитку малого та середнього бізнесу необхідні вільні грошові кошти, які повинні бути спрямовані в найбільш привабливі сфери бізнесу. Але за сучасних умов не легко відшукати такі ресурси підприємствам будь-якої галузі. Таким чином можна стверджувати, що застосування кредиту є необхідним елементом процесу функціонування ринкової економіки, а також чи не єдиним джерелом вирішення проблеми забезпечення стабільної, ритмічної роботи підприємств різних галузей народного господарства. Зважаючи на це, на нашу думку, не потрібно доводити актуальність теми "Кредитування банками підприємств та забезпечення кредитів". Тим більше, що кредит потрібен вже існуючому підприємству. Дана робота присвячена проблемі функціонування кредиту в ринковій економіці, а саме проблемі кредитування банками підприємств та організацій за сучасних умов. Об'єктом дослідження виступають кредитні відносини. Суб'єктами є банківські установи з одного боку та підприємства і організації з іншого, які в свою чергу приймають безпосередню участь в процесі надання та отримання кредитних ресурсів. Ціллю даної роботи є дослідження процесу надання кредитів банками господарюючим суб'єктам, а саме аналіз макроекономічної ситуації, яка склалась в сфері кредитування за останні роки; також виявлення недоліків ( на основі аналізу роботи Глухівської філії АППБ "Аваль", зокрема кредитного відділу і ВАТ "Онікс") та пропозицій щодо їх усунення або запобіганню. Особлива увага приділяється забезпеченню кредитів - як головній умові надання позики. В роботі висвітлена сутність кредитування підприємств, включаючи необхідність і принципи, правове регулювання кредитної діяльності банків тощо. На конкретному прикладі Глухівської філії Акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль" були розглянуті взаємовідносини підприємств з банками, включаючи порядок кредитування підприємств та організацій установою банку, оцінку кредитоспроможності позичальника та методи забезпечення кредитів. Наприкінці аналізу були визначені проблеми вдосконалення практики кредитування підприємств та зниження ризику неповернення кредитів. Поряд з -цим були висловлені пропозиції щодо усунення перешкод які стоять непомірно великим бар'єром в діяльності господарюючих суб'єктів і таким чином ускладнюють процес отримання кредитів. Але за сучасних умов пріоритетним шляхом подолання перешкод в діяльності підприємств є посилення ролі кредитних відносин як засобу стимулювання розвитку виробництва. Посилення ролі кредитних відносин як засобу стимулювання розвитку виробництва проявляється в різних аспектах. Кредит є обов'язковою умовою розширеного відтворення, важливою складовою діяльності державних, акціонерних, та малих підприємств, надійним інструментом, який опосередковує процес виробництва і реалізації продукції. Кредит сприяє технічному прогресу, стає джерелом капітальних вкладень, виступає інструментом стимулювання виробництва. Кредит сприяє зміцненню господарської діяльності підприємств, так як він є необхідною умовою кругообігу виробничих фондів і фондів обігу. В умовах розширеного відтворення, дає можливість безперервно здійснювати процес обігу і, отже сприяє виробництву і реалізації продукції. Завдяки кредитним відносинам відпадає необхідність обов'язкового накопичення власних коштів і відбувається більш швидке залучення ресурсів в господарський оборот за рахунок економії часу при закупівлі сировини, матеріалів, таке інше. Таким чином сприяючи безперервності відтворювального процесу на підприємстві, кредит поряд з тим є фактором його прискорення. Звісно, кредит не може прямо вплинути на скорочення часу виробництва товарів, так як він має свої об'єктивні межі, обумовлені факторами неекономічного характеру, зокрема технологією виробництва. Його вплив на прискорення процесу відтворення реалізується за рахунок скорочення часу, що витрачається на зміну функціональних форм продукту, що в кінцевому випадку збільшує швидкість обороту фондів. Крім того кредит, в силу своїх стимуляційних характеристик виступає в якості фактора прискорення відтворювального процесу. Необхідність повернення взятих в тимчасове користування коштів примушує підприємство приймати заходи до підвищення ефективності виробництва і, отже, прискорення відтворювального процесу. Ступінь впливу кредиту на швидкість обороту фондів більш помітна в сфері обігу, де залучення в оборот кредитних ресурсів дозволяє прискорити платежі і тим самим прямо впливає на скорочення часу обороту. Банківському кредиту також належить особлива роль у впливі на економічні процеси. Відомо, що особливість банківської діяльності полягає в тому, що при наданні банківських послуг прибуток не створюється - він формується за рахунок прибутку клієнтів, які користуються послугами банку. Це стимулює банки направляти кредитні ресурси на фінансування найбільш рентабельних галузей і підприємств або високоефективних проектів. В протилежному випадку існує великий ризик ні тільки не до отримати очікуваний прибуток, але й втратити частину власних коштів. В результаті банківський кредит реально сприяє структурній перебудові економіки. Більш того, банківський кредит на сьогоднішній день виступає як фактор децентралізації управління економіки. Основним інструментом регулюючого впливу банку на діяльність господарюючого суб'єкта виступає його капітал. Банк встановлює об'єми і умови надання і погашення позик, застосовуючи у випадку порушення кредитного договору різні економічні санкції або відмовляє в продовженні процесу надання кредиту. Якщо мають

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя
Рефераты / Банковское дело /