Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

Міністерство освіти України Київський державний торгівельно-економічний університет Кафедра банківської справи

Дипломна робота

на тему: “Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні”

( на матеріалах Ощадного банку України )

Студента V курсу, ФБС, денної форми навчання, спеціальності Кошки М.М. 7.050105

Науковий керівник: к.е.н. доц. Циганов С.А.

Науковий консультант: ст.викл. Кустова Н.П.

Київ 1999

Реферат Студент Кошка Микола Миколайович виконав дипломну роботу по спеціальності №7.050105 (банківська справа) на тему «Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні» В роботі розглянуті сутність, класифікація, характеристика та порядок здійснення основних видів споживчого кредитування (кредит на нагальні потреби, кредит на споживчі цілі, кредит на капітальні затрати), наведено відомості про сучасний етап розвитку споживчого кредитування, надання кредитів клієнтам, розглянуті схеми іпотечного кредитування. Проаналізовано динаміку та структуру в розрізі строків кредитування та регіональних управлінь, проведено оцінку тенденцій змін розміщення коштів банку, проведено порівняльний аналіз рейтингового методу оцінки кредитоспроможності позичальника - фізичної особи, що використовується при оцінці кредитоспроможності в Ощадбанку України, з методиками, якими користуються провідні світові банки при проведенні аналізу кредитоспроможності позичальника - фізичної особи, серед них провідні французькі та німецькі банки. Розрахунки проведено на основі даних Державного спеціалізованого ощадного банку України. На основі проведеного аналізу розробленні рекомендації щодо удосконалення роботи банку з іпотечного кредитування, запропоновані нові схеми житлового кредитування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Споживчий кредит, кредитоспроможність, іпотека, довгостроковий кредит, кредитний процес, короткостроковий кредит, система кредитного скорингу, ціна кредиту, застава, ломбардний кредит, кредитна картка. РЕЦЕНЗІЯ на дипломну роботу студента 1 групи V курсу Факультета Банківської справи Київського державного торгівельно-економічного університету Кошки Миколи Миколайовича на тему: “Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні ”

Зважаючи на те, що на поточний момент нормативна та методологічна база щодо кредитування населення України є недосконалою та потребує значних зусиль щодо її подальшого удосконалення як з боку держави в частині нормативного регулювання кредитних операцій, так і з боку комерційних банків в частині розробки методик кредитування, покращання якості обслуговування клієнтів та створення нових банківських продуктів для населення дослідження споживчого кредитування населення та перспектив його розвитку в Україні, на наш погляд, є дуже актуальним. В представленій дипломній роботі висвітлені основні напрямки та методи споживчого кредитування населення, що існують на даний момент у практиці роботи Ощадного банку України та проведено порівняльний аналіз методик кредитування населення, що застосовуються у практиці роботи Ощадбанку, інших вітчизняних та іноземних банків, а також детально висвітлено процес кредитування фізичних осіб на всіх етапах його проведення, починаючи з розробки стратегії кредитування і закінчуючи контролем за погашенням кредиту, включаючи роботу з проблемними кредитами.. В роботі розглянуто такі специфічні форми аналізу кредитоспроможності позичальника-фізичної особи, як використання методу кредитного скорингу, який є досить новим для вітчизняної банківської системи, особливо при роботі з фізичними особами, докладно проаналізовано досвід провідних європейських банків в цьому напрямку. Позитивним, на наш погляд, є також те, що автором опрацьовано нові схеми житлового кредитування, які використовуються, як за кордоном, так і ті, що використовуються банками СНГ. В роботі наведено ряд процедур, реалізація яких сприятиме розвитку житлового кредитування в Україні. Разом з цим, на нашу думку, автору в дипломній роботі доцільно було б приділити більше уваги питанням створення нових кредитних послуг для населення.

В цілому робота носить науковий характер і заслуговує високої оцінки. Враховуючи складність теми та високий рівень і якість її опрацювання, вважаю за необхідне рекомендувати роботу Кошки М.М. “Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні” до захисту та з врахуванням результатів захисту оцінити за найвищим балом.

Рецензент Заступник директора департаменту кредитно-інвестиційної діяльності Ощадного банку України С.О. Подрезов

ЗМІСТ

Вступ 3 Розділ 1.Концептуальі інституціональні основи організації споживчого кредитування 9 1.1 Необхідність та сутність споживчого кредитування 9 1.2 Організаційно-економічні умови споживчого кредитування в сучасних умовах 25 Розділ 2.Механізм реалізації споживчого кредитування в Ощадному банку України 46 2.1 Аналіз організації споживчого кредитування в Ощадбанку України 46 2.2 Аналіз кредитного портфелю 67 2.3 Аналіз кредитоспроможності позичальника 93 Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку споживчого кредитування на Україні 104 3.1 Оцінка сучасного стану споживчого кредитування на Україні 104 3.2 Основні напрямки розвитку споживчого кредитування на Україні 108 Розділ 4. Компютерна реалізація дипломного дослідження 140 4.1 Автоматизація банківської системи Ощадбанку України 140 4.2 Компютерна реалізація комплексу задач “Аналіз фінансового стану позичальника фізичної особи” 144 Висновки та пропозиції 151 Список літератури 160 Додатки 165

ВСТУП

Актуальність. В останній час споживче кредитування набуває все більшої актуальності. Повзано це з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку всіх напрямків банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, не можливий нормальний розвиток суспільства, а саме всіх його категорій (верст населення). Особливо актуально це питання стоїть перед молодим поколінням. Для нормального проживання яким відразу хотілося мати власне житло, можливість його обладнати. Говорячи про це, я маю на увазі не предмети розкошу, а елементарні засоби для існування, які є необхідними для нормального і щасливого проживання як молодих сімей так і інших верств населення. Адже якщо ми хочемо побудувати багату і високо розвинуту країну, то це можливо лише при тій умові що кожен член нашого суспільства буде жити в добробуті та щасті. А цю проблему в деякій мірі можна вирішити за допомогою такого банківcького продукту - споживчий кредит. Адже квартиру, телевізор, меблі, холодильник та інші речі тривалого користування, які людині вкрай необхідні для нормального існування людини як члена нашого високо розвинутого суспільства. З початку перебудовчих часів поступово стало не привабливим продуктом для більшості банків. Насамперед причинами цього стали високі темпи інфляції та, як правило, довгостроковий характер кредитування, тоді як банки надавали

скачать реферат
1 2 3 4 ...    последняя
Рефераты / Банковское дело /