Bankovskoe delo

valsts centralo un emisijas banku nekluva. 1990. gada 2. marta Latvijas PSR Augstaka padome pienema likumu "Par bankam" un lemumu "Par Latvijas Banku". Tas noteica, ka Latvijas PSR tiek dibinata (faktiski - atjaunota) Latvijas Banka - vieteja centrala banka - patstaviga valsts banka, naudas emisijas centrs, banku banka attieciba pret komercbankam, valsts budzeta kases izpildes organizatore un ekonomikas reguletaja ar monetaras politikas instrumentiem. Tacu tikai pec 1990. gada 4. maija Deklaracijas par Latvijas Republikas neatkaribas atjaunosanu un PSRS sabrukuma ar Latvijas Republikas Augstakas padomes 1991. gada 3.septembra lemumu "Par Latvijas Republikas teritorija esoso banku iestazu reorganizaciju" Latvijas Banka kluva par realu centralo un emisijas banku. Ta parnema sava ipasuma un struktura PSRS Valsts bankas Latvijas Republikanisko banku u.c. valsts kreditiestades. Par Latvijas Bankas prezidentu kluva Latvijas Republikas Augstakas padomes Ekonomikas komisijas Banku un finansu apakskomisijas vaditajs Einars Repse. 1992. gada 4. Marta Latvijas Republikas Augstaka padome pienema likumu "Par 1922. gada dibinatas Latvijas Bankas tiesibu parnemsanu". Latvijas Bankas ka valsts centralas un emisijas bankas statusu galigi nostiprinaja 1992. gada 19.maija pienemtie Latvijas Republikas likumi "Par bankam" un "Par Latvijas Banku". Pirmo reizi Latvija likumdosanas cela tika nodrosinata valsts centralas bankas neatkariba no valdibas politikas. Likums "Par Latvijas Banku" neparedzeja tas komercdarbibu, tapec tika pienemts lemums par 49 tas nodalu parveidosanu un privatizaciju. 1990. gada 31. julija Latvijas Republikas Augstaka padome pienema lemumu "Par Latvijas Republikas naudas sistemas izveidosanas programmu". Latvijas nacionalas valutas atjaunosanu sagatavoja Latvijas Bankas padome sadarbiba ar Latvijas un arvalstu konsultantiem. Tika izveidota Latvijas Republikas Naudas reformas komiteja, kas 1992. gada 4. maija pienema lemumu par Latvijas Bankas pagaidu naudas zimes - Latvijas rubla - laisanu apgroziba. 1993. gada apgroziba tika ieviesta Latvijas Republikas nacionala valuta - lats. Nauda atguva agrakajos gados zaudetas funkcijas. Naudas reformas sekmiga norise un lata ieviesana radija prieksnoteikumus parejai uz tirgus ekonomiku.

2.2 Latvijas Bankas struktura

Saskana ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Banku parvalda bankas padome un valde. Bankas padomes sastava ir 8 cilveki: bankas prezidents, vina vietnieks un 6 padomes locekli. Bankas prezidents ir Latvijas Bankas padomes priekssedetajs. Latvijas Bankas padomes izveidota valde 6 cilveku sastava veic bankas praktiska darba operativo vadisanu. Latvijas Bankas prezidentu ievel Saeima uz 6 gadiem. Pasreizejais Latvijas Bankas prezidents ir Einars Repse, kurs tika iecelts Latvijas Bankas prezidenta amata 1991.gada 3.septembri un 1997.gada atkartoti ievelets. Bankas prezidents apstiprina Latvijas Bankas strukturu, pienem darba un atbrivo no darba Latvijas Bankas darbiniekus.. Latvijas Bankas padome pienem lemumus Latvijas Bankas varda. Ta nosaka visparejo naudas politiku, Latvijas Bankas aktivo un pasivo operaciju procentu likmes. Bankas padome izskata arvalstu banku pieteikumus so banku nodalu, filialu un parstavniecibu atversanai Latvijas Republika, lemj par licencu izsniegsanu so kreditiestazu darbibai Latvija. Bankas padome izskata un apstiprina bankas gada budzetu, nosakot, ka visi bankas izdevumi sedzami no bankas ienemumiem. Latvijas Bankas valde veic bankas praktiska darba operativo vadisanu, realize bankas padomes direktivas naudas apgrozibas un kreditiestazu uzraudzibas joma. Latvijas Bankas valdes priekssedetajs ir Ilmars Rimsevics, valdes priekssedetaja vietniece Mara Raubisko un valdes locekli ir Roberts L. Grava, Reinis Jakovlevs, Helmuts Ancans Antonija Sileniece 2.1 attela var aplukot Latvijas Bankas strukturu. Padomes paklautiba ir valde un sekojosas parvaldes - prezidenta konsultants, sabiedrisko attiecibu parvalde, ieksejas revizijas parvalde, juridiska parvalde, arejo sakaru parvalde, aizsardzibas parvalde un kases un naudas parvalde, kuras paklautiba ir visas Latvijas Bankas filiales. Zem valdes ir monetaras politikas parvalde, kreditiestazu uzraudzibas parvalde, valutas uzraudzibas parvalde, gramatvedibas un norekinu parvalde u.c. parvaldes.

Izmantotas literaturas saraksts

1. Latvijas Republikas likums “Par Latvijas Banku, 19.05.1992 2. Latvijas Republikas “Kreditiestazu likums”, 05.10.1995 3. Latvijas Republikas likums “Par Latvijas Innvesticijas banku”, 30.03.1993 4. E.Kassalis. Makroekonomika. - R.: LU, 1995. - 144 lpp. 5. E.Zelgalvis. Kapitalistisko valstu naudas apgroziba un kredits. - R.: Zvaigzne, 1982. - 253 lpp. 6. Latvijas statistikas gadagramata 7. Informacija par Latvijas Banku elektroniska forma

скачать реферат
1 2 3
Рефераты / Банковское дело /